BTW

Bij welke activiteiten is de universiteit BTW verschuldigd?

De universiteit is voor een belangrijk deel van haar activiteiten ondernemer voor de BTW. Over het algemeen geldt dat de universiteit, voor zover zij het bij de wet aan haar opgedragen onderwijs verzorgt, ofwel geacht wordt als overheid op te treden,  geen BTW verschuldigd is omdat onderwijs onder een vrijstelling valt, de zgn. onderwijsvrijstelling. Maar er ook activiteiten waarover wel BTW verschuldigd is, bijvoorbeeld het verrichten van onderzoek, of het uitlenen van personeel. Hieronder worden de belangrijkste weergeven.

Onderwijsvrijstelling

De onderwijsvrijstelling is van toepassing op:

 • wettelijk geregeld onderwijs (opleidingen volgens CROHO);
 • het lesgeven van docenten aan universitaire instellingen
 • beroepsopleidingen die gericht zijn op het verkrijgen van kennis en vaardigheid om een beroep te kunnen gaan uitoefenen of om daarin verder te komen;
 • vormen van opleidingen of cursussen die gericht zijn op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring;
 • onderwijs dat qua inhoud is ontleend aan het wettelijk geregeld onderwijs (contractonderwijs); hierbij is de doelgroep niet relevant.

De onderwijsvrijstelling is niet van toepassing op cursussen die hoofdzakelijk in het privé-belang zijn, zoals cursussen voor de uitoefening van een hobby.  

De belangrijkste vrijgestelde prestatie van de universiteit is het geven van onderwijs. Alle leveringen die met het geven van onderwijs samenhangen kunnen zonder BTW worden doorberekend (dit geldt dus ook voor het lesmateriaal).

Onderzoek

De universiteit treedt op als ondernemer als zij zich begeeft buiten het genoemde terrein van wetenschappelijk onderwijs en (fundamenteel)onderzoek. Wordt bijvoorbeeld in opdracht van derden onderzoek (contractresearch) verricht, dan geschiedt dit niet in het kader van de publieksrechtelijke taken en is het BTW-regime van toepassing.

Detachering

Onder de activiteiten die als ondernemer worden verricht vallen bijvoorbeeld ook het ter beschikking stellen van personeel (waaronder detachering) en het verrichten van ondersteunende en administratieve dienstverlening aan derden.   Het uitlenen van personeel bij publiekrechtelijke lichamen is in beginsel belast met BTW. Er zijn echter uitzonderingen. Sinds 31 juli 2000 geldt dat detacheringen in het kader van arbeidsmobiliteit niet belast zijn. Arbeidsmobiliteit geldt met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • de persoon is meer dan 3 jaar aaneengesloten en feitelijk in dienst van de universiteit;
 • de periode van uitlenen is maximaal 1 jaar (eventueel een verlenging van 1 jaar maar bij andere organisatie);
 • de detacheringafspraak is schriftelijk vastgelegd;
 • er geldt een terugkeer garantie bij de universiteit;
 • de bruto loonkosten worden doorberekend;
 • er geldt een bewaarplicht voor de boeken en bescheiden.

Laatst Gewijzigd: 06-12-2011