Turnarounds and Insolvency Law

De maatschappelijke gevolgen van ondernemingen in financiële moeilijkheden staan altijd in de belangstelling, zowel in economisch goede als in slechte tijden. Dit is te verklaren door de grote economische en sociale betekenis van bedrijven in financiële moeilijkheden en deconfitures, bijvoorbeeld ten aanzien van massaontslagen, de mogelijke aanwezigheden van frauduleuze transactie, de rol van banken en fiscus bij een mogelijk overlevingspakket, de stabiliteit van de banksector en financiële markten, evenals de meer algemene economische ontwikkeling van een bedrijfstak, land of regio. Vraagstukken op het gebied van de verbetering van faillissementswetgeving, de rol van curatoren, banken, het ontslagrecht, faillissementsfraude en vraagstukken over efficiëntie van insolventiewetgeving, hebben zowel nationaal als internationaal de aandacht, in wetenschappelijk onderzoek en het publieke debat. Vanuit een ondernemersperspectief is er ook belangstelling voor ondernemingen in moeilijkheden. Er zijn crediteurenbelangen, zoals van de leveranciers en financiers, waaronder banken en obligatiehouders. Daarnaast hebben werknemers en overheden direct te maken met de gevolgen van ondernemingen in financiële moeilijkheden. Het ondernemingsbestuur moet voorts rekening houden met belangen van aandeelhouders en commissarissen.

De leerstoel 'Turnaround management' is gericht op onderzoek naar reorganisatie en insolventie. Uniek aan de geformuleerde doelstelling is de focus op vroegtijdige herkenning van symptomen en oorzaken van teloorgang van ondernemingen, evenals succes- en faalfactoren van turnaround strategieën. Achtergrond van de instelling van de leerstoel in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is dat zowel in tijden van economische crisis als in hoogconjunctuur veel vraagstukken bestaan ten aanzien van ondernemingen in zwaar weer, en in het bijzonder de vraag hoe faillissementen kunnen worden voorkomen. Dit is onder meer te verklaren door de grote economische en sociale betekenis van deconfitures en massaontslagen. Turnaround management als wetenschapsgebied zoekt naar antwoorden op vragen als hoe voorkomen kan worden dat bedrijven in problemen raken, welke saneringsmaatregelen in de praktijk worden genomen en wat knelpunten zijn die daarbij optreden. Ook houdt het zich bezig met vraagstukken rondom de efficiëntie van faillissementswetgeving en de surseance van betaling. Het is bij uitstek een interdisciplinair en internationaal georiënteerd vakgebied waarbinnen onderwerpen als strategisch ondernemerschap, faillissementsrecht, marketing, mediation en financiering bij elkaar komen.

Voor verdere informatie over het onderzoek van de afdeling Bedrijfswetenschappen kunt u hieronder klikken voor de onderzoeksaganda van de afdeling.

Laatst Gewijzigd: 08-11-2012