prof. dr. C.L.J. (Koen) Caminada (wetenschappelijk directeur)

Functie:
 • Hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving, Universiteit Leiden
 • Wetenschappelijk Directeur
Expertise:
 • Empirische analyse
 • sociale zekerheid en pensioenen
 • fiscaal-economisch beleid
 • verdelingsvraagstukken


Telefoon: +31 (0)71 527 7858
E-Mail: c.l.j.caminada@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut Fiscale en Economische vakken, Economie
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A253


")

Koen Caminada (1966) is hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Fiscale en Economische vakken. Hij is werkzaam aan de Afdeling Economie van het Departement Fiscale en Economische Vakken. Hij is tevens fellow van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek te Leiden en fellow Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (Netspar). Zijn proefschrift over De progressie van het belastingstelsel is verdedigd in 1997. Caminada studeerde economie aan de Erasmus Universiteit  Rotterdam (1986-1992) en de Katholieke Universiteit Leuven (991-1992). Hij is coördinator van het onderzoeksprogramma Hervorming van Sociale regelgeving van de Universiteit Leiden. Caminada is verder lid van de Board of Governors van de Foundation of International Studies on Social Security, lid van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen, en Academic Partner van het Centraal Planbureau. Recent publiceerde hij artikelen in International Journal of Social Welfare, Journal of Common Market Studies, International Social Security Review, Poverty & Public Policy, Atlantic Economic Journal, Tax Notes International, International Advances in Economic Research, International Tax and Public Finance en in nationale tijdschriften op het terrein van de (empirische) analyse van fiscaal en sociaal overheidsbeleid. Zijn publicaties en CV zijn hieronder te raadplegen.

Opleiding

 • Proefschrift over 'De progressie van het belastingstelsel', Universiteit Leiden, 7 januari 1997
 • Algemene Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam (1986-1992)
 • Courses on Advanced Public Finance and Advanced Monetary Economics, Katholieke Universiteit Leuven, België (1991-1992)

Hoofdfuncties

 • Hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving, Universiteit Leiden (2005-) 
 • Wetenschappelijk Directeur Instituut voor Fiscale en Economische vakken (2014-)  
 • Projectleider Onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid (2006-)   
 • Coordinator (deel)programma Hervorming van Sociale regelgeving (2008-)
 • Lid facultaire Onderzoeksbestuur van het E.M. Meijers Instituut (2012-)

Fellow

 • Research Fellow Leiden Law School (2000-)
 • Honorary Fellow, Institute for Research on Poverty, University Wisconsin - Madison, april – juni 2009.
 • Fellow Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (Netspar), (2013-)
 • Academic Partner CPB Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis (2014)

Overige functies

 • Lid Belastingcommissie inkomstenbelasting en toeslagen (2012-2013). Klik hier voor het eindrapport Naar een activerender belastingstelsel.
 • Extern lid Interdepartementale werkgroep presentatie en definitie koopkracht. Departementen SZW, Financiën, EZ, AZ, BZK en VWS, in nauwe samenwerking met Centraal Planbureau, en Centraal Bureau voor de Statistiek, Nibud en wetenschap (2013-heden)
 • Bestuurslid Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën (2008-)
 • Editor Department of Economics Research Memorandum, Universiteit Leiden (2000-)
 • Lid redactie Tijdschrift voor Openbare Financiën (2007-)
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad TPEdigitaal (2013-) (2015-)Member Program Committee for the 20-11 and 2014 Congresses of the International Institute of Public Finance (IIPF)
 • Onafhankelijk beoordelaar beleidsdoorlichting Artikel 1 begroting Wonen Rijksdienst (Huurtoeslag). Commissie ingesteld door Minister Blok van Wonen en Rijksdienst (2015-)
 • Lid Werkgroep Belastingherziening Sociaal-Economische Raad (2015-)
 • Referee (among others): International Tax and Public Finance, FinanzArchiv, Journal of Income Inequality, Public Finance and Management, Journal of Applied Economics, Politics & Policy, Journal of European Social Policy, Poverty & Public Policy, Social Policy Administration, European Societies, Journal of World Economy (Revista de Economia Mundial), Marmara Journal of European Studies, European Journal of Political Research, Tijdschrift voor Openbare Financiën, en Tijdschrift voor Politieke Economie.

Vakgebied

 • Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving
 • Verdeling van baten en lasten van sociale zekerheid en pensioenen
 • Fiscaal-economisch beleid en progressie van het belastingstelsel
 • Inkomensverdeling en armoede
 • Onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid

Research Grants

 • SNS Reaal (1997-2003)
 • Verbond van Verzekeraars (1999-2003)
 • Stichting Instituut GAK (2004)
 • Ministerie van Economische Zaken (2004/2005)
 • Stichting Instituut GAK (2005-)
 • Europese Commissie – competitie FP7 (2011-2012)
 • Netspar (2011-2014)
 • Chinese Research Counsel, twee promovendi voor 4 jaren: Chen Wang en Janet Wang (2011-2016)
 • Netspar Medium Vision Grant voor het project ‘Pension savings and consumption needs of current and future retirees’; met Rob Alessie (Groningen), Marike Knoef (Leiden), Arthur van Soest (Tilburg), Adriaan Kalwij (Utrecht), Kees Goudswaard (Leiden), Pierre-Carl (Michaud University of Québec, Montreal), Viola Angelini (Groningen), Jochem de Bresser (Groningen), Jim Been (Leiden), Raun van Ooijen (Groningen) en Eduard Suari Andreu (Groningen) (2013-2017).
 • Netspar Topicality Project voor het project ‘Dynamiek en loonprofielen op de arbeidsmarkt en de toereikendheid van pensioenopbouw’; met Marcel Lever (Centraal Planbureau) (2015).

Promovendi

 • 2002-2008. A.R. Spanjer, ‘Structural and regulatory reform of the European natural gas market. Does the current approach secure the public service obligations?', promotie 17 december 2008.
 • 2006-2011. O.P. van Vliet, 'Convergence and Europeanisation: The Political Economy of Social and Labour Market Policies', promotie 29 juni 2011.
 • 2012. Mark Humprey-Jenner, ‘Establishing an Effective Dialog between Courts and Agencies’, promotie 16 april 2013.
 • 2010-2015. Chen Wang, ‘Essays on trends in income distribution and redistribution in affluent countries and China’, promotie 19 februari 2015.
 • 2010-2015. J. Been, ‘Pensions, Retirement, and the Financial Position of the Elderly’, promotie 30 april 2015.
 • 2011-2015. S. Thewissen, ‘Growing apart. The political economy of income inequality and social policy development in affluent countries’, manuscript goedgekeurd.
 • 2014-heden. L. Kools, werktitel: 'Pension adequacy: an empirical analysis of wellbeing and savings'.
 • 2012-heden. Janet Wang, werktitel: ‘Social Assistance and Minimum Income Benefit Reform in the OECD Countries’.
 • 2007-heden. H. Nijboer, werktitel: 'Restructuring responsibilities in the Dutch social security system’.
 

Onderwijs

Doceert o.a.:

Recente onderzoekspresentaties / thema’s

 • Verdeling van (top)inkomens en vermogen in Nederland (Piketty en zo) pdf
 • Belasting van topinkomens en vermogen pdf
- Belastingplan 2016: ambities niet waargemaakt pdf
- Advies Activerender belastingstelsel (rapport Commissie-Van Dijkhuizen) pdf
 • Toereikendheid pensioeninkomens in Nederland (in internationaal perspectief) pdf
 • Sociaal leenstelsel, op zoek naar welvaartsverhogende belastingpolitiek pdf
 • Ontwikkeling van inkomensongelijkheid en herverdeling in 20 landen pdf
 • Ontwikkeling van armoede(reductie) door sociale zekerheid in OECD-landen pdf
 • Invloed van de economie en politiek op hervorming werkloosheidsuitkeringen in 27 Europese landen pdf

Onderzoek / publicaties

2016
Kees Goudswaard and Koen Caminada (2016), Social security contributions: economic and public finance considerations, International Social Security Review, 68(4), pp. 25-45.

2015
M. Knoef,  K. Goudswaard,  J. Been en K. Caminada (2015), ‘Nederlandse pensioenopbouw in internationaal perspectief’, Netspar Design Paper 41, September 2015.

Koen Caminada (2015), De tragiek van gefaalde ambities en gemiste kansen rond belastinghervorming, Me Judice , (pdf) 23 september 2015.

Jinxian Wang, Koen Cae Judiceinada, Kees Goudswaard and Chen Wang (2015), 'Decomposing income polarization and tax-benefit changes across 31 European countries and Europe wide, 2004-2012', Department of Economics Research Memorandum 2015.03, Leiden University, 49 p.

Chen Wang & Koen Caminada, Do rising shares in top incomes affect income inequality as a whole?, Leiden Law Blog, 2 juli 2015, pdf.

M. Knoef, K.P. Goudswaard, J. Been en K. Caminada (2015), 'Veel variatie in de pensioenopbouw van Nederlandse huishoudens', Netspar Brief 02.

K. Caminada, K.P. Goudswaard en M. Knoef (2015), ‘Belasting aan de top: geen spoor van groeiende ongelijkheid', Me Judice, 14 maart 2015

K. Caminada (2015), 'Keuzes voor een beter belastingstelsel 2.0', Tijdschrift voor Openbare Financiën 47(1), pp. 4-23.

Koen Caminada, How strong are Piketty’s trends, Leiden Law Blog, 12 januari 2015, pdf.

2014  

K. Caminada en Kees den Boogert (2014), 'Discrimineren of een leefvormneutraal belastingbeleid?', Vakstudie Nieuws (Bijzonder nummer Leo Stevens), jaargang 69 - 18 december 2014, pp. 50-56.

M. Knoef, K.P. Goudswaard, J. Been en K. Caminada  (2014), ‘Pensioenopbouw in internationaal perspectief’, in: L. Bovenberg, C. van Ewijk en Th. Nijman (eds), Toekomst voor aanvullende pensioenen, Preadviezen voor de Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde, pp. 97-130.

M. Knoef, J. Been, R. Alessie, K. Caminada, K. Goudswaard and A. Kalwij (2014), ‘Measuring retirement savings adequacy: developing a multi-pillar approach in the Netherlands’, Journal of Pension Economics and Finance, pp. 1-35 (first published on line: 7 Nov 2014 DOI:10.1017/S1474747214000341).

C. Wang, K. Caminada, and K. Goudswaard (2014), ‘Income redistribution in 20 countries over time’, International Journal of Social Welfare, 23(3), pp. 262-275 (first published on line: 23 Sep 2013; DOI: 10.1111/ijsw.12061).

Koen Caminada, Kees Goudswaard, Marike Knoef (2014), 'Vermogen in Nederland gelijker verdeeld sinds negentiende eeuw', Me Judice , (pdf), 27 juni 2014.

Koen Caminada, Jim Been, Kees Goudswaard en Marloes de Graaf-Zijl (2014), 'De ontwikkeling van inkomensongelijkheid en inkomensherverdeling in Nederland 1990-2012', Department of Economics Research Memorandum 2014.02, Leiden University, 46 p.

K. Caminada, K. Goudswaard, J. Been en M. de Graaf-Zijl (2014), 'Een kwart eeuw inkomensongelijkheid in Nederland', Economisch Statistische Berichten, jrg. 99, nummer 4684, 2 mei 2014, pp. 276-279.

Koen Caminada, Facts & Figures: Income inequality and fiscal redistribution in 29 countries, Leiden Law Blog, 14 maart 2014, pdf.

J. Been, M. Knoef, K. Caminada en K. Goudswaard (2014), ‘Drie scenario’s voor de pensioenopbouw in Nederland’, Pensioen Magazine, 19(4), pp. 16-20.

K.P. Goudswaard and K. Caminada (2014), ‘Private social expenditure and the redistributive impact of the welfare state’, in: Monica Budowski und Michael Nollert (eds.), Private Macht im Wohlfahrtsstaat: Akteure und Institutionen, Seismo Verlag, Zürich, pp. 188-204.

K. Caminada (2014), ‘Verslag symposium Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid’, Sociaal Bestek nr. 1, 2014, pp. 22-25.

2013

M.G. Knoef, K.P. Goudswaard, K. Caminada en J. Been (2013), 'Pensioeninkomens in de toekomst', Economisch Statistische Berichten, 13 december 2013, pp. 734-737.

M.G. Knoef, J. Been, R.J.M. Alessie, C.L.J. Caminada, K.P. Goudswaard en A.S. Kalwij (2013), 'Measuring retirement savings adequacy: a multi-pillar approach in the Netherlands', Netspar Design Paper 25.

K. Caminada en S. Veldhuizen (2013), ‘Hervorming van het fiscale instrumentarium voor inkomensbeleid’, Liberaal Reveil, oktober 2013, pp. 162-168. 

C.L.J. Caminada, K.P. Goudswaard, C. Wang (2013), ‘Inkomensherverdeling door sociale uitkeringen en belastingen: een internationale vergelijking’, Tijdschrift voor Openbare Financiën 45(3), pp. 111-134.

O. van Vliet, M. Beblavy, K. Caminada, S. Domonkos, J. Drahokoupil, K. Goudswaard, F. Koster, L. Kureková, J. McQuinn, M. Münderlein, G. Murphy, M. Myant, and I. Siedschlag (2013), ‘Labour Relations and Modes of Employment’, NEUJOBS Policy Brief D.6.6.

Belastingcommissie Inkomstenbelasting en Toeslagen (2013), Naar een activerender belastingstelsel – Eindrapport, Den Haag.

K. Caminada (2013), ‘Inleiding: Inkomensverhoudingen’, TPEdigitaal 7(1), pp. 1-6.

K. Goudswaard, O. van Vliet, J. Been and K. Caminada (2012/2013), ‘Pensions and income inequality in old age’, CESifo DICE Report 4/2012, pp. 21-26.

M.G. Knoef, J. Been, R.J.M. Alessie, C.L.J. Caminada, K.P. Goudswaard en A. Kalwij (2012/2013), 'De toereikendheid van pensioeninkomens in Nederland; een meerpijlerbenadering', in: W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red), Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden, Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, pp. 83-116.

2012

K. Caminada (2012), ‘Vormgeving van het (fiscale) inkomensbeleid’, De Aanslag 22(1), pp. 18-20. 

Belastingcommissie Inkomstenbelasting en Toeslagen (2012), Naar een activerender belastingstelsel - Interimrapport, Den Haag.

K. Caminada (2012), 'Vormgeving inkomensbeleid. Tijd voor meer realiteitszin en minder ambitie?, Sociaal Bestek nr. 10, 2012, pp. 22-23.

K. Caminada, K.P. Goudswaard and C. Wang (2012), ‘Disentangling Income Inequality and the Redistributive Effect of Taxes and Transfers in 20 LIS Countries Over Time’, LIS Working Paper Series 581.

O. van Vliet, K. Caminada and K. Goudswaard (2012) 'The Political Economy of Labour Market Policies in Western and Eastern European Countries', NEUJOBS Working Paper D6.3, Leiden University, 40 p.

C. Wang, K. Caminada, and K. Goudswaard (2012), ‘The redistributive effect of social transfer programs and taxes: a decomposition across countries’, International Social Security Review 65(3), pp. 27-48.

K. Caminada en A.P. Ros (2012), ‘Belastingfaciliteiten’, in: C.A. de Kam en J.H.M. Donders (red.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2012, Sdu Uitgevers, Den Haag, pp. 157-182.

O. van Vliet, J. Been, K. Caminada and K. Goudswaard (2012), 'Pension reform and income inequality among the elderly in 15 European countries', International Journal of Social Welfare, vol. 21, no. 4(s1), pp. S8-S21.

K. Caminada and K.P. Goudswaard (2012), ‘The Relationship Between Alternative Measures of Social Spending and Poverty Rates’, The International Review of Business and Social Sciences 1(5), pp. 8-25. (Annex: Data and Sensitivity Analysis click here

K. Caminada, K. Goudswaard and F. Koster (2012), 'Social income transfers and poverty: A cross-country analysis for OECD countries’, International Journal of Social Welfare, 21(2), pp. 115-126 (doi: 10.1111/j.1468-2397.2011.00815.x).

R. Gradus, R. Beetsma, L. Bovenberg, K. Caminada, E. Dijkgraaf, S. Eijffinger (2012), ‘Elke Nederlander gebaat bij sociale vlaktaks’,  Me Judice , 24 januari 2012.

K. Caminada en O. van Vliet (2012), 'Nederlandse werkloosheidsuitkering nog altijd riant',   Me Judice , 23 januari 2012.

O. van Vliet and K. Caminada (2012), ‘Unemployment replacement rates dataset among 34 welfare states 1971-2009: An update, extension and modification of Scruggs’ Welfare State Entitlements Data Set’, NEUJOBS Special Report, No. 2, Leiden University.

2011

K. Caminada en R. Gradus (2011), 'Verlaag belastingtarieven door vereenvoudiging belastingstelsel', Me Judice , 27 november 2011.

K. Caminada (2011), 'Tirannie van de status-quo: belastingpolitiek op het pad naar houdbare overheidsfinanciën',
Tijdschrift voor Openbare Financiën
43 (4), pp. 192-211.

K. Caminada (2011), 'Overleven we een verhoging van het toptarief?', Almanak 2011 Pecunia Non Olet, Leiden, PNO, pp.13-15.

O. van Vliet, J. Been, K. Caminada and K. Goudswaard (2011), 'Pension reform and income inequality among the elderly in 15 European countries', Department of Economics Research Memorandum 2011.03, Universiteit Leiden, 29 p.

C. Wang and K. Caminada (2011), ‘Disentangling income inequality and the redistributive effect of social transfers and taxes in 36 LIS countries’, Department of Economics Research Memorandum 2011.02, (also published as LIS Working Paper #567).

C. Wang and K. Caminada (2011), ‘Leiden LIS Budget Incidence Fiscal Redistribution Dataset’, posted at the website of LIS cross-national data center Luxembourg and posted at the website of Leiden University.

K. Caminada and M. Martin (2011), 'Differences in Anti-Poverty Approaches Between Europe and The United States: A Cross-Atlantic Descriptive Policy Analysis', Poverty & Public Policy, vol. 3, Issue 2, Article 3, pp. 1-17.

M. Martin and K. Caminada (2011), 'Welfare Reform in the U.S.: A Policy Overview Analysis', Poverty & Public Policy, 3(1), Article 8, 2011, pp. 1-38.

2010

K. Caminada (2010), ‘Discussie: Toptarief te hoog of niet?’, De Aanslag 20(1), 2010, pp. 28-29.

C.A. de Kam en C.L.J. Caminada (2010), ‘Belastingmix’, Congresbundel De herziening van het belastingstelsel, De Smeetskring, Tilburg, 2010, pp. 44-49 (gedeeltelijke overdruk van eerder verschenen essay op verzoek van de Studiecommissie belastingstelsel).

K. Caminada and K.P. Goudswaard (2010), ‘How well is social expenditure targeted to the poor?', in: P. Saunders and R. Sainsbury (eds.), Social Security, Poverty and Social Exclusion in Rich and Poorer Countries, International Studies on Social Security, volume 16, Intersentia, Mortsel, Belgium, 2010, pp. 97-112. 

C.L.J. Caminada en C.A. de Kam (2010), ‘Op weg naar de volgende belastingherziening’, in: C.A. de Kam, J.H.M. Donders en A.P. Ros (red.) Miljardendans in Den Haag.Overheidsuitgaven en belastingen in analyse, Dreesforum 4, Sdu, Den Haag, pp. 221-248.

K.P. Goudswaard en K. Caminada (2010), ‘Een economische kijk op leven lang leren’, Bestuurskundige Berichten, juli 2010, pp. 12-15.

C.L.J. Caminada (2010), ‘Bouwstenen van de Studiecommissie Belastingstelsel’, Tijdschrift voor Openbare Financiën 42 (2), pp. 101-116.

K. Caminada, K.P. Goudswaard and O.P. van Vliet (2010), 'Patterns of Welfare State Indicators in the EU: Is there Convergence?', Journal of Common Market Studies, 48 (3), pp. 529-556.

K. Caminada, K.P. Goudswaard and F. Koster (2010), 'Social Income Transfers and Poverty Alleviation in OECD Countries', Department of Economics Research Memorandum 2010.01, Universiteit Leiden, 41 p.

C.A. de Kam en C.L.J. Caminada (2010), 'Fiscaal instrumentarium voor economisch herstelwerk', Socialisme & Democratie 67 (1/2), pp. 20-34. 

C.A. de Kam en C.L.J. Caminada (2010), 'Belastingen als instrument voor inkomenspolitiek', in: Studiecommissie belastingstelsel, Continuïteit en vernieuwing. Een visie op het belastingstelsel, Den Haag: z.u., pp. 213-215. 

K.P. Goudswaard and K. Caminada (2010), 'The redistributive effect of public and private social programs: a cross-country empirical analysis', International Social Security Review, 63(1), pp. 1-19.

2009
 


Megan Martin and Koen Caminada (2009), 'Welfare Reform in the United States. A descriptive policy analysis'. Department of Economics Research Memorandum 2009.03, Universiteit Leiden, 30 p.

Koen Caminada and Kees Goudswaard (2009), 'Social Expenditure and Poverty Reduction in the EU15 and other OECD Countries',  Department of Economics Research Memorandum 2009.02, Universiteit Leiden, 33 p, (+ Annex).

K. Caminada and K.P. Goudswaard (2009), 'Effectiveness of Poverty Reduction in the EU15. A Descriptive Analysis', Poverty & Public Policy, Vol. 1, Iss. 2, Article 5, 2009, pp. 1-51.

L.G.M. Stevens en C.L.J. Caminada (2009), 'Mogelijkheden voor vernieuwend belastingbeleid', in C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek Overheidsfinanciën 2009, Sdu Uitgevers, Den Haag, pp. 157-176.

K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada (2009), ‘Het belang van scholing’, Tijdschrift voor Openbare Financiën, nr. 1, pp. 45-71. 

2008  

J.J. van Gilst, H. Nijboer en C.L.J. Caminada (2008), 'De successiebelasting vanuit economisch perspectief', Weekblad Fiscaal Recht, 18 december 2008, pp. 1423-1429.

K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada (2008), 'Scholing en sociaal-economisch beleid', in: G.J.J. Heerma van Voss (red.), Scholing in het sociaal recht, Reeks Monografieën Sociaal Recht, Kluwer, Deventer, pp. 7-41.

K. Caminada en K.P. Goudswaard (2008), 'Effectiveness of poverty reduction in the EU. A descriptive analysis', Department of Economics Research Memorandum 2008.06, Universiteit Leiden, 51 p.

K. Caminada, K.P. Goudswaard en O.P. van Vliet (2008), 'Patterns of welfare state indicators in the EU: Is there convergence?', Department of Economics Research Memorandum 2008.05, Universiteit Leiden, 22 p.

K.P. Goudswaard en K. Caminada (2008), 'The redistributive impact of public and private social expenditure', Department of Economics Research Memorandum 2008.04, Universiteit Leiden, 16 p.

K. Caminada en K. Goudswaard (2008), 'Revenue Effects of Tax Facilities for Pension Savings', Atlantic Economic Journal 36(2), pp. 233-246.

M. Versantvoort en K. Caminada (2008), 'Verklaring gebruik doelgroepen levensloopregeling ontbreekt nog', Economisch Statistische Berichten, 22 februari 2008, p. 126.

2007

M. Versantvoort en K. Caminada (2007),'Reactie op: Levensloopregeling heeft potentie', Economisch Statistische Berichten, 21 december 2007, p. 796.

C.L.J. Caminada en H. Vording (2007), 'Belasting als beleidsinstrument', in: C.L.J. Caminada, A.H. Haberham, J.H. Hoogteijling en H. Vording (red.), Belasting met beleid, Meijersreeks nr. 134, Sdu, Den Haag, pp. 1-14.

C.L.J. Caminada en C.A. de Kam (2007), 'Sleutelen aan de verdeling van de belastingdruk', in: C.L.J. Caminada, A.H. Haberham, J.H. Hoogteijling en H. Vording (red.), Belasting met beleid, Meijersreeks nr. 134, Sdu, Den Haag, pp. 303-321.

H. Vording en C.L.J. Caminada (2007), 'Lastenverschuiving van overdracht naar bezit van een eigenwoning', in: Y.E. Gassler (red.), De toekomst van de overdrachtsbelasting. De beginselen van behoorlijke wetgeving als toetsingskader, Kluwer, Deventer, pp. 71-76.

C.L.J. Caminada (2007), 'Inkomensbeleid', Tijdschrift voor Openbare Financiën 39(1), pp. 1-6.

C.L.J. Caminada en K.P. Goudswaard (2007), 'Herverdeling door het stelsel van sociale zekerheid in de jaren negentig', in: A.T.J.M. Jacobs en F.J.L. Pennings (red.), Een inspirerende Fase in het sociaal recht, Uitgeverij Paris, Zutphen, pp. 213-226.

2006

C.L.J. Caminada en K.P. Goudswaard (2006), 'Wat levert levensloop op?' in: D.A. Albregtse en P. Kavelaars (red.), Maatschappelijk heffen, Deel 1, De wetenschap, Kluwer, Deventer, pp. 133-144.     

K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada (2006), 'Het profijt van levensloop', Economisch Statistische Berichten, 17 november 2006, pp. 598-600.

H. Vording, K.P. Goudswaard en K. Caminada (2006), 'De Wet IB 2001: betere instrumenten voor fiscale inkomenspolitiek?' in: A.C. Rijkers en H. Vording (red.), Vijf jaar wet IB 2001, Meijersreeks nr. 114, Kluwer, Deventer, pp. 131-146.

C.L.J. Caminada (2006), 'Fiscale stelsels in beweging: de casus van een vlakke belasting op arbeidsinkomen', Fiskaal (kwartaalblad over belastingrecht) 30(2), pp. 10-12.

K.P. Goudswaard, C.L.J. Caminada en H. Vording (2006), 'Financing the Welfare State', Tax Notes International 42(8), pp. 731-737. 

C.L.J. Caminada, K.P. Goudswaard en H. Vording (2006), 'Vergezichten op een vlakke belasting', in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red.), De vlaktaks. Naar een inkomstenbelasting met een uniform tarief?, Dreesforum nr. 2, Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën, Den Haag, pp. 61-78.

C.L.J. Caminada (2006), 'Empirische analyses van sociale en fiscale regelgeving', oratie uitgesproken op 27 januari 2006.

2005

C.L.J. Caminada (2005), 'Koopkrachtbeeld nauwelijks te bepalen', Tijdschrift voor Openbare Financiën, 37 (5), pp. 212-216. 

C.L.J. Caminada en K.P. Goudswaard (2005), 'Budgetary costs of tax facilities for pension savings: an empirical analysis', Department of Economics Research Memorandum 2005.03, Universiteit Leiden.

H. Vording, K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada (2005), 'Moet de burger zijn belasting kennen?', Weekblad Fiscaal Recht, nr. 6631, 7 juli 2005, pp. 971-977. 

C.L.J. Caminada and K.P. Goudswaard (2005), 'Are public and private social expenditures complementary?', International Advances in Economic Research,  11 (2),  pp. 175-189.

2004

K. Goudswaard, K. Caminada en H. Vording (2004), 'Hoe moet de verzorgingsstaat worden gefinancierd?', Tijdschrift voor Openbare Financiën, 36 (6), pp. 263-274.

K.P. Goudswaard, C.L.J. Caminada en H. Vording (2004), 'Naar een transparanter loonstrookje', Meijersreeks nr. 79, Boom Juridische uitgevers, Den Haag; boekuitgave van Department of Economics Research Memorandum 2004.02 (klik hier), Universiteit Leiden.

K. Caminada (2004), 'Column Miljoenennota 2005: het trendmatig begrotingsbeleid in de vangrail’, Weekblad Fiscaal Recht, 28 oktober 2004, pp. 1537-1538.

K. Caminada en E. Pommer (2004), 'Trends, inkomen en beleid', in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek Overheidsfinanciën 2004, Sdu Uitgevers, Den Haag, pp. 177-203.

K. Caminada and K.P Goudswaard (2004), 'The fiscal subsidy on pension savings in the Netherlands', Tax Notes International, 33 (13), 29 March 2004, pp. 1231-1240.

K. Caminada and K.P. Goudswaard (2004), 'Are public and private social expenditures complementary?', Department of Economics Research Memorandum 2004.01, Universiteit Leiden, pp. 1-19.

K. Caminada et K.P Goudswaard (2004), 'Répartition du revenu et sécurité sociale dans les pays de l‘OCDE', in: R. Sigg et Chr. Behrendt (eds.), La sécurité sociale dans le village global,  Verlagsgruppe Peter Lang, Bern, pp. 237-270 (eerder verschenen in het Engels, 2002).

2003

K.P Goudswaard and C.L.J. Caminada (2003), 'Convergence of Social protection Reviewed', in: A.P. Ros en H.R.J. Vollebergh (eds.), Ontwikkeling en overheid, Sdu, Den Haag, pp. 97-105.

K. Caminada en K.P Goudswaard (2003), 'Pensioenen en de schatkist', Tijdschrift voor Openbare Financiën, 35 (5), pp. 207-219.

C.L.J. Caminada en K.P Goudswaard (2003), Verdeelde zekerheid. De verdeling van lasten en baten van sociale zekerheid en pensioenen, Sdu Uitgevers, Den Haag, 251 pp.

K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada (2003), 'Hoe ingrijpend was de invoering van de Anw?', Sociaal Maandblad Arbeid,  58 (5), pp. 219-223.

K.P. Goudswaard en K. Caminada (2003), 'WAO-ers op achterstand', Economisch Statistische Berichten,  18 april 2003, pp. 182-184.

K. Caminada und K.P Goudswaard (2003), 'Einkommensverteilung und soziale Sicherheit in der OECD', in: R. Sigg and Chr. Behrendt (eds.), Soziale Sicherheit im globalen Dorf,  Verlagsgruppe Peter Lang Bern, pp. 251-284 (eerder verschenen in het Engels 2002).

2002

K. Caminada en K. Goudswaard (2002), 'Inkomensgevolgen van veranderingen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen en het nabestaandenpensioen', Department of Economics Research Memorandum 2002.04, Universiteit Leiden, pp. 1-30.

K. Caminada and K.P. Goudswaard (2002), 'Income Distribution and Social Security in an OECD Perspective', in: Roland Sigg and Christina Behrendt (eds.), Social Security in the Global Village, International Social Security Series, Volume 8, Transaction Publishers, New Brunswick / Londen, pp. 163-188.

2001

K. Caminada and K.P. Goudswaard (2001), 'Does a Flat Rate Personal Income Tax Reduce Tax Progressivity? A Simulation for the Netherlands', Public Finance & Management, 1 (4), pp. 471-500.

H. Vording and K. Caminada (2001), 'Tax co-ordination: crossing the Rubicon?, in: D.A. Albregtse, A.L. Bovenberg en L.G.M. Stevens (red.), Er zal geheven worden!, Opstellen aangeboden aan Prof. dr. S. Cnossen, Kluwer, Deventer, pp. 335-345. 

K. Caminada en K.P. Goudswaard (2001), 'Herverdeling van inkomen door sociale zekerheid', Openbare Uitgaven, 33 (2), pp. 54-63.

K. Caminada en K.P. Goudswaard (2001), 'International Trends in Income Inequality and Social Policy', International Tax and Public Finance,  8 (4), pp. 395-415, eerder verschenen als Department of Economics Research Memorandum 2001.03, Leiden.

K. Caminada en K.P. Goudswaard (2001), 'Trends in inkomensongelijkheid en sociaal beleid', Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 22 (4), pp. 55-69. 

K. Caminada and K.P. Goudswaard (2001), 'The Final Tax Reform? Effects of a Flat Rate Individual Income Tax', European Taxation, 41(2), pp. 42-46.

2000

K. Caminada, K.P. Goudswaard en H. Vording (2000), 'De eigen woning anders belast', in: Jaarboek Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Alphen aan den Rijn, pp. 191-196 (eerder verschenen in ESB van 5 november 1999).

K. Caminada (2000), 'Pensioenopbouw via de derde pijler. Beschrijving van de ontwikkeling, omvang en verdeling van premies lijfrenten volgens de Inkomensstatistiek', Department of Economics Research Memorandum, 2000.01, Universiteit Leiden, pp. 1-43.

K. Caminada (2000), 'Via een tweetaks naar de vlaktaks: op weg naar de volgende belastingherziening', Almanak PNO 2000, Belastingplan 21-ste eeuw, Leiden, pp. 33-37.

K. Caminada, K.P. Goudswaard en H. Vording (2000), 'Verkenning van een vlakke belasting op inkomen', Weekblad Fiscaal Recht, 22 juni 2000, pp. 937-947.

H. Vording en K. Caminada (2000), 'Staatssecretaris Vermeend weg, spaarloonregeling ...?', Weekblad Fiscaal Recht, 26 mei 2000, pp. 793-801.

K. Caminada (2000), 'Op weg naar een tweetaks', Economisch Statistische Berichten, 7 april 2000, p. 279.

K. Caminada, K.P Goudswaard en H. Vording (2000), 'Op weg naar de volgende belastingherziening', Openbare Uitgaven, 32 (1), pp. 39-53.

1999

K. Caminada, K.P. Goudswaard en H. Vording (1999), 'Naar bredere grondslagen en lagere tarieven in Nederland', in S. Cnossen (red); Vermogensrendementsheffing: vondst of miskleun,  OCFEB papers and proceedings 9903, Rotterdam, pp. 103-127.

K. Caminada (1999), 'Column: De eigen woning uit box I en naar box III', website Ministerie van Financiën Belastingherziening Ministerie van Financiën (8 november 1999).

H. Vording, K.P. Goudswaard, en K. Caminada (1999), 'De eigen woning naar box 3', Weekblad Fiscaal Recht, 9 december 1999, pp. 1694-1703.

K. Caminada, K.P. Goudswaard en H. Vording (1999), 'De eigen woning anders belast', Economisch Statistische Berichten, 5 november 1999, pp. 814-816.

K. Caminada en K.P. Goudswaard (1999), 'Social Policy and Income Distribution: An Empirical Analysis for the Netherlands', Department of Economics Research Memorandum 99.03, Leiden.

K. Caminada (1999), 'Aftrekpost eigen woning: wie profiteert in welke mate? Ontwikkeling, omvang en verdeling van de hypotheekrenteaftrek en de bijtelling fiscale huurwaarde', Department of Economics Research Memorandum  99.02, Leiden, pp. 1-53.

K. Caminada (1999), 'Efficiënte belastingen, grote overheid?Economisch Statistische Berichten, 18 juni 1999, p. 475.

1998

K. Caminada en K.P Goudswaard (1998), 'Inkomensherverdeling door sociale zekerheid: de verdeling van uitkeringen en premieheffing in 1990 en 1995', Department of Economics Research Memorandum  98.02, Leiden: pp. 1-48.

K.P. Goudswaard en K. Caminada (1998), 'Belastingen in de 21e eeuw: veel v's, weinig wol', Weekblad Fiscaal Recht,  29 januari 1998, pp. 133-143. 

1997

K. Caminada en K.P Goudswaard (1997), 'Distributional Effects of a Flat Tax: An Empirical Analysis for the Netherlands', Department of Economics Research Memorandum 97.04, Leiden, pp. 1-28.

K. Caminada (1997), 'Fundamentele belastingherziening in een mondiale economie: Afscheidssymposium prof.dr. F.H.M. Grapperhaus', Weekblad voor Fiscaal Recht, 12 juni 1997, pp. 871-875.

K. Caminada (1997), 'De progressie van het belastingstelsel', Economenblad (19), 26 februari 1997, p. 4.

1996 

K. Caminada (1996), 'De progressie van het belastingstelsel', proefschrift, Leiden (1996), als handelseditie verschenen bij Thesis Publishers Amsterdam, (1997).

K. Caminada, K.P. Goudswaard en H. Vording (1996), 'De inkomensgevolgen van een vlaktaks', Economisch Statistische Berichten, 26 juni 1996, pp. 574-577.

K. Caminada en K.P. Goudswaard (1996), 'Progression and Revenue Effects of Income Tax Reform', International Tax and Public Finance 3 (1), pp. 57-66.

K. Caminada (1996), 'Is het fiscale dividend aangewend voor overheidsuitgaven?Openbare Uitgaven, nr. 3, pp. 104-112.

1995

K. Caminada en K.P. Goudswaard (1995), 'De endogene ontwikkeling van de belastingdruk: een macro-analyse voor de periode 1960-1994', Department of Economics Research Memorandum  95.04, 17 pp., Leiden.

1994

K. Caminada en K.P. Goudswaard (1994), 'Dynamische budgettaire effecten van belastinghervorming', in: Openbare financiën en de economie van de publieke sector, IOO, Den Haag, pp. 1-16.

K. Caminada en K.P. Goudswaard (1994), 'De effecten van belastinghervorming op de progressiefactor', Maandschrift Economie  58 (6), pp. 462-473.

K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada (1994), 'Progressie na "Oort"', Fiskaal, 21 (10), pp. 313-319.

K. Caminada (1994), 'Over heffingen op energie, koolstof en arbeid', Almanak PNO 1994; Belastingheffing als politiek instrument, Leiden, pp. 68-79.

1993

K. Caminada en K.P. Goudswaard (1993), 'Budgettaire dynamische effecten van belastinghervorming', Department of Economics Research Memorandum 93.05, Leiden, 25 pp.

1992

K. Caminada (1992), 'Environmental Tax Competition Among Jurisdiction', Department of Economics Research Memorandum  92.14, 27 pp., Leiden (bewerking van een paper samen met S. Proost).

1991

K. Caminada (1991), 'Milieu-instrumenten: over de macro-economische gevolgen van een stringenter milieu-beleid', Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, 186 pp.

Laatst Gewijzigd: 06-07-2016