N.R. Koffeman LL.M

Expertise:
  • EVRM
  • Mensenrechten
  • EU Vrij verkeer


Persoonlijke Homepage: www.law.leidenuniv.nl/​org/​publiekrecht/​europainstituut/​koffeman-nr.jsp


")

Nelleke Koffeman studeerde in 2006 af aan de Universiteit Leiden in de master Staats- en bestuursrecht. Tijdens haar studie werkte zij onder meer als student-assistent van het Europa Instituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Bovendien volgde zij stages bij het cluster mensenrechten van het Ministerie van Justitie en bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Raad van Europa te Straatsburg. In 2007 was Koffeman bij de Leidse rechtenfaculteit docent van het vak Moot Court voor het rechtsgebied Internationaal Publiekrecht.

In 2008 trad Koffeman in dienst van het Leidse Europa Instituut.
Ze droeg bij aan het zogenoemde Fundamental Rights Agency Legal Experts (FRALEX) netwerk dat tot doel had om het EU-grondrechtenagentschap te Wenen te voorzien van informatie over ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten in Nederland. Van 2009 tot 2015 was Koffeman als PhD-fellow verbonden aan het Europa instituut, waar zij vervolgens, na verdediging van haar proefschrift in november 2015, als universitair docent Europees recht werd aangesteld.  

Onderzoek

Koffemans proefschrift draagt de titel Morally sensitive issues and cross-border movement in the EU. The cases of reproductive matters and legal recognition of same-sex relationships en is geschreven onder begeleiding van prof. dr. R.A. Lawson en prof. mr. J.H. Gerards (Radboud Universiteit). Het zal in oktober 2015 uitkomen bij uitgever Intersentia.

Het proefschrift onderzoekt hoe het recht reageert op grensoverschrijdend verkeer binnen de Europese Unie ten aanzien van moreelgevoelige onderwerpen. Ten aanzien van onderwerpen als wettelijke erkenning van relaties tussen personen van gelijk geslacht en voortplantingsvraagstukken nemen de EU lidstaten zeer uiteenlopende posities in. Dergelijke verscheidenheid wordt bovendien uitdrukkelijk gerespecteerd op Europees niveau, al is wel steeds meer (indirecte) invloed van Europees recht op deze terreinen zichtbaar. Grensoverschrijdend verkeer binnen de EU voegt een nieuwe dimensie toe aan deze onderwerpen. Het impliceert dat staten in toenemende mate met de (gevolgen van) elkaars regimes worden geconfronteerd. Zo vragen koppels van gelijk geslacht die in een andere lidstaat woonachtig zijn om erkenning van hun huwelijk, of gaan vrouwen uit lidstaten met streng abortuswetgeving voor een abortus naar andere lidstaten. Koffemans proefschrift onderzoekt voor drie EU lidstaten – Duitsland, Ierland en Nederland – alsmede voor het relevante Europese kader (het EU recht en het EVRM) welke regelgeving er bestaat ten aanzien van voortplantingsvraagstukken en wettelijke erkenning van relaties tussen personen van gelijk geslacht, en hoe deze regelgeving zich over de tijd ontwikkeld heeft. Deze analyse verschaft inzicht in het soort belangen en overwegingen dat in wetgevingsprocessen en in rechtspraak een rol speelt en heeft gespeeld en hoe Europees recht nationale regelgeving op deze punten beïnvloedt. Bovendien legt het de noodzakelijke basis voor de daaropvolgende analyse van hoe de verschillende rechtstelsels reageren op grensoverschrijdend verkeer op deze terreinen en hoe ze zich hierbij tot elkaar verhouden. Zo blijken staten dergelijk grensoverschrijdend verkeer soms af te weren om hun eigen morele standaarden te beschermen, terwijl zij er in andere situaties juist voor kiezen – of daartoe worden verplicht door Europees recht – om dergelijke mobiliteit te accommoderen om zo de belangen van kwetsbare partijen te beschermen. Koffemans proefschrift observeert en duidt de dynamieken in besluitvorming rondom deze onderwerpen en analyseert daarbij hoe de verschillende rechtsgebieden en -stelsels op elkaar inwerken.

In het kader van haar onderzoek heeft Koffeman verschillende buitenlandse universiteiten bezocht. Van maart t/m augustus 2011 was zij gastonderzoeker bij de leerstoel van prof. dr. dr. h.c. S. Baer aan de Humboldt Universität zu Berlin (Duitsland) en van half januari t/m half mei 2013 was zij visiting reseach fellow bij Fordham Law School te New York. Voor deze onderzoeksverblijven ontving zij beurzen van de Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), respectievelijk het Leids Universitair Fonds (LUF). Tevens heeft zij voor korte perioden onderzoek verricht aan NUI Galway te Ierland (in 2009 en 2013).

Nelleke Koffeman verzorgt samen met dr. F.M.J. den Houdijker het Ars Aequi ‘Kwartaalsignaal Europese Mensenrechten’. Voor de Sdu-uitgave EVRM Commentaar, die ook online beschikbaar is en regelmatig wordt geactualiseerd, verzorgt zij het onderdeel ‘Artikel 8 EVRM – Autonomie en Menselijke waardigheid’. Als lid van de zogenoemde Leiden Court Watchers maakt Koffeman regelmatig bewerkingen van EHRM-uitspraken voor het Njb, danwel de NJ of de RvdW. Haar publicatielijst (zie het tabje ‘publicaties’ op deze pagina) omvat verder boekbijdragen, conferentiepapers, rapporten, artikelen en annotaties. Koffeman spreekt bovendien geregeld bij (internationale) conferenties en seminars.

Onderwijs

Nelleke Koffeman doceert en coördineert zowel Nederlands- als Engelstalige vakken, zoals: European Protection of Human Rights (een 5 ECTS vak in de master European law), European Convention on Human Rights (een 5 ECTS vak voor uitwisselingsstudenten) en Inleiding Europees recht (een 5 ECTS vak in het propedeusejaar). Tevens begeleidt zij bachelor- en masterscripties (5, resp. 10 ECTS).

Laatst Gewijzigd: 10-06-2016