Archief Cursussen

Het cursusarchief

Actualiteitencursus Regulier Vreemdelingenrecht 21 april 2015

Dinsdag 21 april 2015 organiseerde het Instituut voor Immigratierecht samen met het Juridisch PAO de ‘Actualiteitencursus regulier vreemdelingenrecht’.   In deze cursus werd nader ingegaan op actuele thema’s in het Immigratierecht, waardoor  professionals die werkzaam zijn op het terrein van de het reguliere vreemdelingenrecht in staat werden gesteld hun vakkennis bij te houden en kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen. Ook de consequenties voor de rechtspraktijk werden behandeld. De cursusleiding was in handen van M.A.K. Klaassen, MA LLM, die de recente jurisprudentie van het HvJ EU besprek. Daarna ging Dr.mr. F.F. Larsson, advocaat bij Ad Astra Advocaten, in op de ontwikkelingen op het gebied van ‘bed, bad en brood’, en tot slot behandelde mr. B.K. Olivier de actualiteiten regulier.  

Basiscursus Vreemdelingenrecht 9 december 2014

Tijdens de Basiscursus Immigratierecht van 9 december werden door Gerrie Lodder en Peter Rodrigues de fundamenten van het immigratierecht behandeld op het terrein van asiel en reguliere migratie. Niet alleen het wettelijk kader werd besproken, maar ook de praktijk. Er werd aandacht besteed aan zowel de materiële als procedurele aspecten van het immigratierecht. De brede opzet kwam tot uiting in het programma met aandacht voor de kerngebieden van het vreemdelingenrecht: asiel, regulier vreemdelingenrecht en gezinshereniging.

Actualiteitencursus Regulier Vreemdelingenrecht 4 november 2014

Tijdens de bijeenkomst op 4 November 2014 ging Sander Groen, advocaat gespecialiseerd in arbeidsmigratie en Europees migratierecht, nader in op actualiteiten op het gebied van arbeidsmigratie. Hierbij kwamen onder andere wijzigingen in de Wet arbeid vreemdelingen en de kennismigrantenregeling aan de orde. Ben Olivier gaf een uiteenzetting over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van het regulier vreemdelingenrecht, en actualiteiten op het gebied van gezinsmigratie werden besproken door Mark Klaassen. Hij ging in het bijzonder in op de recente Europa-route jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Actualiteiten Regulier Vreemdelingenrecht 5 november 2013

In de Actualiteitencursus Regulier Vreemdelingenrecht wordt nader ingegaan op actuele thema’s op dit rechtsgebied. Op deze wijze worden professionals die werkzaam zijn op het terrein van het reguliere vreemdelingenrecht in staat gesteld hun vakkennis bij te houden en kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen. Voor volledige informatie over deze cursus zie het bijhorende nieuwsbericht.

Actualiteitencursus Regulier Vreemdelingenrecht 6 november 2012

Op 6 november 2012 werd wederom in samenwerking met het JPAO een Actualiteitencursus Regulier Vreemdelingenrecht gegeven. In de cursus worden drie actuele en belangrijke thema’s op het gebied van het reguliere vreemdelingenrecht besproken. De docenten komen uit zowel de rechtspraktijk als de wetenschap, waarbij wordt gestreefd naar een mix van externe docenten en aan het Instituut voor Immigratierecht verbonden docenten.

De onderwerpen en docenten op de actualiteitencursus van 6 november 2012 waren:
• ‘Nieuwe eisen gezinsmigratie in het licht van internationale normen’: Gerrie Lodder, docent/onderzoeker Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden.
• ‘Ontwikkelingen in jurisprudentie ten aanzien van de terugkeerrichtlijn’: Mirjam van Riel, advocaat te Alkmaar.
• ‘Actualiteiten Regulier’: Ben Olivier, voormalig docent bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam.

Voor volledige informatie over deze cursus, ziet u gelieve deze link.

Actualiteitencursus Regulier Vreemdelingenrecht 17 april 2012

Op 17 april 2012 werd in samenwerking met het JPAO een Actualiteitencursus Regulier Vreemdelingenrecht gegeven. In de cursus worden drie actuele en belangrijke thema’s op het gebied van het reguliere vreemdelingenrecht besproken. De docenten komen uit zowel de rechtspraktijk als de wetenschap, waarbij wordt gestreefd naar een mix van externe docenten en aan het Instituut voor Immigratierecht verbonden docenten.

De onderwerpen en docenten op de actualiteitencursus van 17 april 2012 waren:
• ‘Kennismigratie: De Blue Card-richtlijn en de regeling kennismigranten’: Tesseltje de Lange, docente bestuurs- en migratierecht, Universiteit van Amsterdam;
• ‘Actualiteiten regulier’: Ben Olivier, voormalig docent bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam;
• ‘De opkomst van kinderrechten in het Europese recht’: Marcelle Reneman, promovenda Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden.

Basiscursus Immigratierecht 13 december 2011

13 december a.s. zal de Basiscursus Immigratierecht plaatsvinden. In de Basiscursus Immigratierecht worden de fundamenten van het immigratierecht behandeld. Daarbij is eveneens aandacht voor Europese en internationale regelgeving op het terrein van asiel en migratie. Niet alleen het wettelijk kader wordt besproken, maar ook wordt ingegaan op de praktijk, waarbij diverse valkuilen en vraagpunten worden besproken. Er zal aandacht worden besteed aan zowel de materiële als procedurele aspecten van het immigratierecht.

Aan de hand van een bespreking van relevante ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak zal de vereiste basiskennis van het immigratierecht bij de kandidaat worden neergelegd. Tevens wordt ingegaan op een aantal verschillende belangrijke aspecten van het procederen in vreemdelingenzaken. Tijdens de colleges worden tevens aan de hand van te behandelen casuïstiek praktische vaardigheden bijgebracht. Inbreng van de cursisten door middel van casus gerichte vragen is mogelijk.

Voor meer informatie klik hier.

15 november: Cursus Kernthema’s Immigratierecht

Het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden organiseert in de cyclus kernthema's immigratierecht aankomend najaar een cursus regulier op 15 november 2011. In deze cursus zullen drie actuele thema's van het immigratierecht aan de orde komen. In een halve dag worden deze voor de praktijk relevante thema's intensief door deskundigen uitgediept. Programma (wijzigingen voorbehouden)

 • Actualiteiten regulier. Dhr. mr. Ben Olivier, voormalig docent bestuursrecht Universiteit van Amsterdam.
 • Vreemdelingentoezicht. Prof. mr. Peter Rodrigues, hoogleraar Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden.
 • Vreemdelingendetentie: een overzicht van recente ontwikkelingen. Dhr. mr. Florimond Wassenaar, advocaat bij Luscuere, de Jong, Wassenaar, Dingenouts advocaten Rotterdam
Datum: Dinsdag 15 november 2011
Tijd: 11.30 uur tot 17.00 uur
Locatie: Gebouw Sterrewacht, Zaal C102, Sterrewachtlaan 11, Faculteit der Rechtsgeleerdheid Leiden
Kosten: 360 euro (dit is inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en een lunch)
Opleidingspunten en aanmelding In het kader van de Permanente Opleiding Advocatuur zijn bij deelname aan deze cursus 4 opleidingspunten te behalen.
U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier (zie hieronder) te retourneren. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Licette Claproth via 071 527 7713, via immigrationlaw@law.leidenuniv.nl. Klik hier om het aanmeldingsformulier te kunnen downloaden.

Cursus raakvlakken strafrecht en vreemdelingenrecht op 31 mei 2011

Welke gevolgen heeft een strafrechtelijke vervolging of een transactie voor het verblijfsrecht van een vreemdeling? Wat kan een advocaat in een strafzaak van een vreemdeling aanvoeren om verblijfsrechtelijke gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen? Mag een asielzoeker die met valse documenten Nederland binnenkomt daarvoor strafrechtelijk vervolgd worden? Kan een ongewenstverklaarde, maar niet uitzetbare vreemdeling een beroep doen op overmacht wanneer hij vanwege zijn verblijf in Nederland strafrechtelijk wordt vervolgd?

Het strafrecht en het vreemdelingenrecht kennen vele raakvlakken. In deze cursus wordt een aantal belangrijke thema’s die zowel het strafrecht als het vreemdelingenrecht raken besproken. De cursus was gericht op professionals in de strafrechtpraktijk, zoals advocaten, rechters en officieren van justitie. In de cursus wordt veel aandacht besteed aan de rechtspraktijk. De onderwerpen worden behandeld aan de hand van concrete casus en jurisprudentie.
De deelnemers krijgen de gelegenheid voorafgaand aan de cursus vragen en casus aan de sprekers voor te leggen, zodat deze tijdens de cursus kunnen worden meegenomen.

Sprekers: 

 • Mr. Willem Blaauw Advocaat bij Blaauw Advocaten te Haarlem. 
 • Mr. Drs Gerrie Lodder Onderzoeker bij het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden
 • Mr. Arjette van Luyck Advocaat bij Blaauw Advocaten te Haarlem.
 • Mr. Marq Wijngaarden Advocaat bij Böhler Franken Koppe Wijngaarden Advocaten te Amsterdam

Datum: 31 mei
Tijd: 13:00 - 17:30u
Locatie: Gravensteen, Pieterskerkhof 6, Universiteit Leiden
Nova punten: 4
Prijs: 400 Euro

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Urszula Kiwara, via email immigrationlaw@law.leidenuniv.nl of per telefoon op 071-527 75 35.

Cursus kernthema 22 maart 2011

Het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden organiseert in de cyclus kernthema's immigratierecht aankomend voorjaar een cursus regulier op 22 maart 2011. Het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden organiseert in de cyclus kernthema's immigratierecht aankomend voorjaar een cursus regulier op 22 maart 2011

Op het programma staan de volgende onderwerpen: 

 • De terugkeerrichtlijn en de doorwerking in de Nederlandse rechtspraktijk. Prof. mr. Pieter Boeles, emeritus hoogleraar Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden.
 • Het associatierecht EG- Turkije, ontwikkelingen in de rechtspraak en gevolgen voor het Nederlandse beleid. Mevr. mr. dr. Helen Oosterom-Staples, universitair docent Europees en Internationaal publiekrecht, Universiteit van Tilburg.
 • Actualiteiten regulier. Dhr. mr. Ben Olivier, docent bestuursrecht Universiteit van Amsterdam.  
De cursus wordt van 11.30 tot 17.00 uur gegeven op de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden gevestigd op de Steenschuur 25, Leiden. Deelname bedraagt 360 euro (dit is inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch) en levert 4 NOvA punten op.  

Meer informatie en aanmelden: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Urszula Kiwara via 071-5277535, e-mail: immigrationlaw@law.leidenuniv.nl. U kunt het deelnameformulier hier downloaden.

Kernthema's oktober 2009

Het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden organiseerde in de cyclus kernthema's immigratierecht twee cursussen: op 20 oktober de cursus regulier en 27 oktober de cursus asiel.  
Op het programma voor 20 oktober stonden de volgende onderwerpen:

 • Beweging in Europa? Ontwikkelingen t.a.v. de richtlijnen gezinshereniging, langdurig ingezetenen en de Europa-route.
  Mw. mr. drs. G.G. Lodder, Instituut voor Immigratierecht.
 • Actualiteiten regulier.
  Dhr. mr. B.K. Olivier, docent bestuursrecht Universiteit van Amsterdam.
 • Betekenis van de terugkeerrichtijn voor de Nederlandse praktijk.
  Mw. mr. K.A.E. Franssen, VluchtelingenWerk Nederland en Mw. m.r.  A. E. Bombeke, ECRE.  
Op 27 oktober stond op het programma:
 • Valse documenten: Strafvervolging van asielzoekers en de consequenties voor de verdere procedure.
  Dhr. mr. W.M.  Blaauw en Mw. mr. A. van Luijk van Willem Blaauw advocaten.
 • Het voorstel voor een nieuwe asielprocedure. Knelpunten en kansen.
  Dhr. mr. J.J. Wedemijer, Advocatenkantoor Oudegracht.
 • Artikel 15c Kwalificatierichtljn en de toepassing in de praktijk.
  Mw. mr. M. Wijnkoop, VluchtelingenWerk Nederland    
De cursus werd van 11.30 tot 17.00 uur gegeven in de PAO-zaal van de juridische faculteit, Steenschuur 25, Leiden.

Kernthemacursus mei 2009

Op 19 mei 2009 werd een volle dagcursus worden verzorgd met onderwerpen over regulier en asiel. Behandeld werd:  

 • De blue card richtlijn, toegang tot arbeid                
  De heer mr. M.A.G. Reurs, advocaat bij Everaert Advocaten te Amsterdam.
 • Het mvv-regime nu en straks                
  De heer prof. mr. P. Boeles, hoogleraar immigratierecht, Universiteit Leiden
 • Scheurtjes in de koppelingswet
  De heer mr. P.E. Minderhoud, universitair hoofddocent Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen
 • De taalanalyse in de Nederlandse asielprocedure
  Mevrouw mr. K.M. Zwaan, onderzoeker Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen   
De cursus werd van 09.45 tot 17.00 uur gegeven in Campus Den Haag, Lange Voorhout 44 (souterrain) te Den Haag. 

Kernthemacursus november 2008

Het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden organiseerde in de cyclus kernthema’s immigratierecht op 27 november 2008 een cursus over regulier verblijf.   De volgende onderwerpen kwamen aan bod: "Vreemdelingenbewaring: Een noodzakelijke toevoeging aan een onbetwistbaar soeverein recht?", "Actualiteiten Vreemdelingenrecht" en "Remigratie: regelingen, voorwaarden en recht op uitkeringen." 
Docenten waren: Mevrouw mr. G.N. Cornelisse, docent disciplinegroep Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht, de heer mr. B.K. Olivier, docent bestuursrecht Universiteit van Amsterdam en mevrouw A. Yavuz, Consulent bij het Nederlands Migratie Instituut.
De cursus werd van 11.30 tot 17.00 uur gegeven op Campus Den Haag, Lange Voorhout 44 (begane grond) te Den Haag  

Kernthema's Immigratierecht april 2008

Op 3 en 17 april 2008 organiseerde het Instituut voor Immigratierecht weer een tweetal cursussen in de cyclus Kernthema's Immigratierecht asiel (3 april 2008) respectievelijk regulier (17 april 2008). Programma asiel: Vervolging en schade onder het Vluchtelingenverdrag en EVRM,docent: de heer mr. drs. M. den Heijer, onderzoeker Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden; Uitzetting van Chinese AMA’s, docent: de heer mr. M. Collet, advocaat bij Collet International Lawyers and Associates; Ambtsberichten, docent: mevrouw mr. A. Stehouwer, substituut Nationale  Ombudsman. De cursus asiel vond plaats van 11:30 -17 uur in zaal C 022 van het Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25 te Leiden. Programma regulier: Het mvv-vereiste en de hardheidsclausule, docent: de heer mr. W.L.M. Fleuren, advocaat en procureur B &C Advocaten te Apeldoorn; Actualiteiten, docent: de heer mr. B.K. Olivier, docent bestuursrecht Universiteit van Amsterdam; De praktijk van de ongewenstverklaring, docent: mevrouw mr. M. van Eik, advocate bij  Böhler Franken Koppe Wijngaarden Advocaten te Amsterdam. De cursus regulier werd van 11:30-17 uur gegeven in zaal A 144 van het Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25 te Leiden.

Tweedaagse cursus Europees Migratierecht 2007

Op 13 en 20 november 2007 organiseerde het Instituut voor Immigratierecht de tweedaagse cursus Europees Migratierecht. De cursus was bedoeld voor ambtenaren, advocaten, rechters en andere professionals die behoefte hadden aan overzicht, verdieping van hun kennis en inzicht in de Europese regelgeving en jurisprudentie omtrent vrij verkeer van EU-burgers en hun familieleden, associatie- en toetredingsverdragen en toegang en verblijf van onderdanen van derde landen voor gezinshereniging of asiel krachtens titel IV van het EG-verdrag. Bij wijze van inleiding werd tevens aandacht besteed aan algemene gemeenschapsrechtelijke leerstukken rondom de inrichting van communautaire rechtsbescherming en beginselen van gemeenschapsrecht. Op 13 november kwamen Beginselen van EG-recht, vrij verkeer van Unieburgers en familieleden, associatieverdrag EG-Turkije en op 20 november Het gemeenschappelijke Europese asielrecht, gezinshereniging en Schengen aan bod. De docenten van de cursus waren mevrouw dr. M.K. Bulterman, Directie Juridische Zaken, afdeling Europees recht, Ministerie van Buitenlandse Zaken; mevrouw mr. A. M. Reneman, onderzoeker Instituut voor Immigratierecht en Beleidsmedewerker Vluchtelingenwerk; de heer Prof.mr. P. Boeles, hoogleraar immigratierecht, Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden; en mevrouw mr. drs. G.G. Lodder, onderzoeker Instituut voor Immigratierecht, Universiteit van Leiden. De cursus werd op beide dagen gehouden van 10:00 tot 16:45 uur (op 13 november te Campus Den Haag en op 20 november in Leiden). In het kader van de Permanente Opleiding Advocatuur konden bij deelname aan deze cursus 10 opleidingspunten behaald worden.

Kernthema's Immigratierecht oktober 2007

Op 4 en 18 oktober 2007 organiseerde het Instituut voor Immigratierecht weer een tweetal cursussen in de cyclus Kernthema's Immigratierecht asiel (4 oktober 2007) respectievelijk regulier (18 oktober 2007). Programma asiel: Effectiviteit van rechtsbescherming in asiel: Europese perspectief, docent: mevrouw mr. A.M. Reneman, onderzoeker Instituut voor Immigratierecht en Beleidsmedewerker Vluchtelingenwerk; Haken en ogen aan de Pardonregeling, docent: mevrouw mr. N. Fötsch, Landelijk Bureau VluchtelingenWerk; Relevantie van beroep bij weigering van toegang; de relatie van grensdetentie en toegangsweigering, docent: de heer mr. F. Fonville, advocaat bij Fonville, Hol en Koopmans Advocaten,    Haarlem. De cursus asiel vond plaats van 11:30 -17 uur in zaal 051A van het Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25 te Leiden. Programma regulier: Leges en inkomensvereisten, docent: de heer mr. M. de Miranda, advocaat te Amsterdam; Actuele jurisprudentie, docent: de heer mr. B.K. Olivier, docent bestuursrecht Universiteit van Amsterdam; ‘Een signalering is een feitelijke handeling waartegen geen rechtsmiddel openstaat’, procederen onder het SIS, docent: de heer mr. M. Tjebbes, advocaat bij Everaert Advocaten. De cursus regulier werd van 11:30-17 uur gegeven in zaal 051A van het Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25 te Leiden.

Kernthema's Immigratierecht voorjaar 2007

Het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden organiseerde in de cyclus Kernthema's Immigratierecht in het voorjaar van 2007 weer twee cursussen. Op 29 maart 2007 werd een cursus asiel gegeven en op 5 april 2007 een cursus regulier verblijf. Programma asiel: Actualiteiten van het EHRM en Salah Sheekh tegen Nederland, docent: mevrouw mr. A.M. Reneman, Junior Onderzoeker Instituut voor Immigratierecht en Beleidsmedewerker Vluchtelingenwerk Nederland; Medische aspecten van de Asielprocedure, docent: mevrouw mr. H. Tiemersma, Coördinator Medische Onderzoeksgroep, Amnesty International; Actualiteiten Kwalificatierichtlijn, docent: de heer mr. S. Kok, beleidsmedewerker Vluchtelingenwerk Nederland. De cursus asiel vond plaats van 11.30 uur tot 17.00 uur in het Kamerlingh Onnes gebouw van de faculteit der Rechtsgeleerdheid, Steenschuur 23 te Leiden. Programma regulier: De richtlijn langdurig ingezetenen, recente ontwikkelingen, docent: mevrouw mr. drs. G.G. Lodder, onderzoeker Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden; Actualiteiten en ontwikkelingen, docent: de heer mr. B.K. Olivier, Universiteit van Amsterdam; Openbare orde en AIVD ambtsberichten, docent:de heer Prof. mr. P. Boeles, hoogleraar immigratierecht, Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden . De cursus regulier vond plaats van 11.30 uur tot 17.00 uur in het Kamerlingh Onnes gebouw van de faculteit der Rechtsgeleerdheid, Steenschuur 23 te Leiden.

Kernthema's Immigratierecht oktober 2006

Op 5 en 12 oktober 2006 organiseerde organiseerde het Instituut voor Immigratierecht weer een tweetal cursussen in de cyclus Kernthema's Immigratierecht asiel (5 oktober 2006) respectievelijk regulier (12 oktober 2006). Programma asiel: Implicaties van recente Straatsburgse jurisprudentie op het Nederlandse asielrecht, docent: mevrouw mr. A.M. Reneman, beleidsmedewerker VluchtelingenWerk Nederland; Rechten van uitgeprocedeerde asielzoekers, docent: mevrouw mr. I.J.M. Oomen, advocaat bij Hamerslag & van Haren; De Kwalificatierichtlijn en de Procedurerichtlijn, enkele implicaties voor de praktijk, docent: de heer mr. S. Kok, beleidsmedewerker VluchtelingenWerk Nederland. De cursus asiel vond plaats van 11:30 -17 uur in zaal 051A van het Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25 te Leiden. Programma regulier: Inburgeringsvereisten en het vreemdelingenrecht, docent: mevrouw mr. drs. G.G. Lodder, onderzoeker Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden; Bespreking van actuele ontwikkelingen in het vreemdelingenrecht, docent: de heer mr. B.K. Olivier, Universiteit van Amsterdam; De rechtspositie van kennismigranten, docent: de heer mr. M. Reurs, advocaat bij Everaert Advocaten. De cursus regulier werd van 11:30-17 uur gegeven in zaal 051A van het Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25 te Leiden.

Kernthema's Immigratierecht maart 2005

Op 10 en 17 maart 2005 organiseerde het Instituut voor Immigratierecht weer een tweetal cursussen in de cyclus Kernthema's Immigratierecht asiel (10 maart 2005) respectievelijk regulier (17 maart 2005). Programma asiel: Uitzetting naar Somalie: in strijd met artikel 3 EVRM?,  docent: mevrouw mr. drs. H. den Haan, werkzaam op het landelijk bureau van VluchtelingenWerk Nederland; Staatloos of rechtloos: de Nederlandse rechtspraktijk,  docent: mr. I.J.M. Oomen, advocate bij Hamerslag & Van Haren te Amsterdam; Recente jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, docent: mevrouw mr. L.I.M. van Bergen, tot voor kort juridisch medewerkster bij het Landelijk Stafbureau Vreemdelingenkamers en nu werkzaam bij de Nederlandse vestiging van de UNHCR te Den Haag. De cursus asiel vond plaats van 12-17 uur in zaal B.035 van het Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25 te Leiden. Programma regulier:   Openbare orde en de glijdende schaal,  docent: prof. mr. P. Boeles, hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit Leiden; Europese actualiteiten,  docent: mr. A.J.T. Woltjer, docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht; Recente jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,  docent: mr. B.K. Olivier, docent vreemdelingen- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. De cursus regulier werd van 12-17 uur gegeven in zaal B.041 van het Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25 te Leiden.

Islamitisch familierecht en de rechtspraktijk 2005

Op 14 januari 2005 organiseerde het Instituut voor Immigratierecht de 1-daagse cursus Islamitisch familierecht en de rechtspraktijk. De docente van de cursus was mevrouw L. Jordens-Cotran, stafjuriste bij het Register Amsterdam. Tijdens de cursusdag was er speciale aandacht voor de uitgangspunten van de nieuwe Marokkaanse wet. Daarnaast was onder meer aandacht voor de huidige rol van de rechter, het IPR en de belangrijkste aspecten van het huwelijk, de echtscheiding en het huwelijksvermogensregime. De cursus werd van 10.00 tot 16.00 uur gehouden in de Uraad-zaal van het Academiegebouw van de Universiteit Leiden aan het Rapenburg 73 te Leiden. In het kader van de Permanente Opleiding Advocatuur konden bij deelname aan deze cursus 5 opleidingspunten behaald worden

Kernthema's Immigratierecht oktober 2004

Het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden organiseerde in de cyclus Kernthema's Immigratierecht in het najaar van 2004 weer twee cursussen. Op 21 oktober 2004 werd een cursus regulier gegeven en op 28 oktober 2004 een cursus asiel. Programma regulier: mvv/referentprocedure docent: de heer mr. B.K. Olivier, docent vreemdelingen- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam; nieuwe EU-burgers, docent: de heer mr. J. Kroes, advocaat bij Everaert advocaten te Amsterdam; nieuwe voorwaarden voor gezinshereniging/legalisatie, docent: de heer prof. mr. P. Boeles, hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit Leiden. De cursus regulier vond plaats van 12.00 uur tot 17.00 uur in de U-raad zaal van het Academiegebouw van de Universiteit Leiden, Rapenburg 73 te Leiden. Programma asiel: de Europese definitie van vluchteling docent: de heer  mr. C.W. Wouters, docent bij het Instituut voor Immigratierecht; artikel 1F Vluchtelingenverdrag, docente: mevrouw mr. L. Zegveld, advocate bij Bohler Franken Koppe Wijngaarden Advocaten te Amsterdam; de meeromvattende beschikking, recente rechtspraak, docent: de heer prof. mr. P. Boeles, hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit Leiden. De cursus asiel vond plaats van 12.00 uur tot 17.00 uur in het Kamerlingh Onnes gebouw van de faculteit der Rechtsgeleerdheid, Steenschuur 23 te Leiden.

Kernthema's Immigratierecht maart 2004

Het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden organiseerde in de cyclus Kernthema's Immigratierecht in het voorjaar van 2004 weer twee cursussen. Op 18 maart 2004 werd een cursus asiel gegeven en op 25 maart 2004 volgde een cursus regulier. Programma asiel: Recente ontwikkelingen in wet en beleid, docent: de heer dr. H.B. Winter, docent bestuursprocesrecht en vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen; Praktische en medische aspecten van het traumatabeleid, docenten: de heer mr. R. Bruin, coordinator afdeling vluchtelingen van Amnesty International Nederland en de heer drs. E. Bloemen, senior adviseur/trainer en arts in het programma GGZ van Pharos; De geloofwaardigheidstoetsing in asielzaken, docent: de heer mr. W.J. van Bennekom, rechter in de vreemdelingenkamer bij de Arrondissements- rechtbank Amsterdam (vice-president). Programma regulier: Regulier verblijf voor medische behandeling, docent: mevrouw mr. M.L.A. van den Bosch, adjunct-directeur Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs, faculteit der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen; Verblijfsrecht voortvloeiend uit diverse bilaterale commerciele verdragen, docent: de heer mr. S. Roelofs, advocaat bij Everaert advocaten te Amsterdam; Nieuwe ontwikkelingen rond de WAV, docent: de heer mr. J. Kroes, advocaat bij Everaert advocaten te Amsterdam. Beide cursussen werden gegeven in de Campus Den Haag.

Vreemdelingenrecht voor professionals

Gehouden op 30 oktober en 6, 13 en 20 november 2003 in de Plexuszaal van het studentencentrum Plexus te Leiden. Voor deze cursus was geen juridische vooropleiding vereist. De intensieve cursus gaf wederom een goed overzicht van de Nederlandse regels op het gebied van het immigratierecht door in te gaan op belangrijkste begrippen uit dit rechtsgebied. Daarbij kan men denken aan de verschillende soorten van verblijf, de procedures in het vreemdelingenrecht en de regels met betrekking tot toezicht, bewaring en uitzetting.

Kernthema's Immigratierecht oktober 2003

Het Instituut voor Immigratierecht organiseert tweemaal per jaar een cyclus van cursussen, waarin steeds drie actuele kernthema's van het immigratierecht aan de orde komen. Programma asiel: Staatloos in wet, verdrag en praktijk docent: dr. P.J. van Krieken, docent aan de Webster University Leiden en St.Louis; De toetsing van de asielbeslissing aan de uitzetbaarheid docent: mr. E. Elderman, rechter bij de vreemdelingenkamer van de rechtbank Zwolle; Praktische consequenties van de communautarisering van Dublin, docent: prof. mr. P. Boeles, hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit Leiden. De cursus werd gehouden in Campus Den Haag op 23 oktober 2003. Programma regulier: De minister van Buitenlandse Zaken en de machtiging tot voorlopig verblijf docent: prof. mr. P. Boeles, hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit Leiden (dhr. Boeles trad op als vervanger voor mr. B.K. Olivier, docent vreemdelingen- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam); Juridische en praktische problemen rond visa en kort verblijf,  docent: mr. M. Reurs, advocaat bij Everaert advocaten te Amsterdam; Recente ontwikkelingen in het vrij verkeer van personen, docent: prof. mr. P. Boeles, hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit Leiden. De cursus werd gehouden in Campus Den Haag op 30 oktober 2003.

Islamitisch familierecht en vreemdelingenrecht oktober 2003

Het Instituut voor Immigratierecht organiseerde op 8 oktober 2003 voor het eerst de cursus Islamitisch familierecht en vreemdelingenrecht. Docente Mevrouw Mr. L. Jordens-Cotran, stafjuriste bij het register Amsterdam en auteur van het ook tijdens de cursus gebruikte boek Het Marokkaanse familierecht en de Nederlandse rechtspraktijk, leidde de cursisten in in het Islamitisch familierecht. De cursus was vooral van belang voor mensen die in hun werk te maken krijgen met problemen van gezinshereniging en voortgezet verblijf waarin zaken als huwelijk, echtscheiding, afstamming en voogdij een rol spelen. Naast het zoeven genoemde boek en een Marokkaans wetboek werd tijdens de cursus gebruik gemaakt van jurisprudentie van de diverse Nederlandse rechters, verdragen, wetgeving en beleidsdocumenten.

Kernthema's Immigratierecht maart 2003

Programma asiel: Het zorgvuldigheidscriterium van de AC-procedure  docent: mr. drs. G. G. Lodder, onderzoeker bij het Instituut voor Immigratierecht; De richtlijn tijdelijke bescherming: wat zijn de gevolgen voor Nederland?,  docent: mr. A.M. Reneman, beleidsmedewerker bij VluchtelingenWerk Nederland; Toegangsweigering en detentie van asielzoekers, docent: mr. F. Fonville, advocaat bij Fonville & Hol Advocaten, Haarlem. Datum: Donderdag 20 maart 2003. Programma regulier: Het Associatieverdrag EG-Turkije, docent: mr. A. J. Th. Woltjer, docent vreemdelingen- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht; Het doel waarvoor de vergunning wordt verleend, docent: mr. B. K. Olivier, docent vreemdelingen- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam; De afdelingsjurisprudentie m.b.t. gezinshereniging en artikel 8 EVRM, docent: prof. mr. P. Boeles, hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit Leiden. Datum: Donderdag 27 maart 2003

Vreemdelingenrecht voor professionals

Gehouden maart/april 2003 en november 2002. In deze korte intensieve cursus, waarvoor geen juridische vooropleiding was vereist, kregen de cursisten in vier avonden een overzicht van de Nederlandse regels op het gebied van het immigratierecht. De cursus werd gegeven door mevr. mr. drs. G.G. Lodder, auteur van het boek Vreemdelingenrecht in vogelvlucht. Aan de orde kwamen onder meer de belangrijkste begrippen uit het vreemdelingenrecht, de verschillende soorten van verblijf, procedures in het vreemdelingenrecht en de regels met betrekking tot toezicht, bewaring en uitzetting. Deze cursus was bedoeld voor mensen die in hun werk in aanraking komen met het vreemdelingenbeleid en meer inzicht willen krijgen in het complexe geheel van wetten en regels op dit terrein.

Kernthema's Immigratierecht oktober 2002

Programma asiel: Richtlijnen voor het voeren van 1F procedures, docent: mr. M. Timmer, advocaat bij Advocatenkantoor Weteringkade; Uitzetting van zieke personen in strijd met artikel 3 EVRM, prof. mr. P. Boeles, hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit Leiden; Bestuursrechtelijke precisie in de asielprocedure, mr. M.M. van Asperen, advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Programma regulier: Internationaal personenrecht en de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit, mr. W.A.E. van der Kloot, adviseur bij het Register Amsterdam; Het vooruit te branden bestuur. Bespoediging van besluitvorming in de aanvraagfase en daarna, docent mr. M. Tjebbes, advocaat bij Everaert advocaten, Amsterdam; Inschrijving en registratie van niet gelegaliseerde persoonsgegevens van mensen uit "probleemlanden",  docent prof. mr. P. Boeles, hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit Leiden.

Kernthema's Immigratierecht maart 2002

Programma asiel (donderdag 14 maart 2002): De refoulementverboden van artikel 3 EVRM en artikel 3 VN-Antifolterverdrag, docent: mr. C.W. Wouters medewerker Instituut voor Immigratierecht te Leiden; Toezicht, bewaring en uitzetting bij asielzoekers, docent: mevrouw mr. M. Rootring, senior medewerker bij het Landelijk Stafbureau van de Vreemdelingenkamers; Gezinshereniging met asielzoekers en vluchtelingen, docent: mevrouw mr. A. den Uyl, beleidsmedewerker landelijk bureau van VluchtelingenWerk Nederland. Programma regulier (donderdag 21 maart 2002): Het verblijf van zelfstandig ondernemers krachtens de Europa-overeenkomsten, docent: mr. G.J. Van Andel, advocaat bij Everaert Advocaten te Amsterdam; Problemen rond de mvv-procedure en de hardheidsclausule, docent: mevrouw mr. A.E. Keulemans, procesvertegenwoordiger IND; Ontwikkelingen rond gezinshereniging en artikel 8 EVRM, docent: prof. mr. P. Boeles, hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit Leiden.

Verdiepingscursus Vreemdelingenwet 2000

Op 20 september en 27 september en 26 oktober 2001 organiseerde het Instituut voor Immigratierecht een cursus Vreemdelingenwet 2000 regulier, respectievelijk asiel. De nieuwe Vreemdelingenwet was toen bijna een half jaar in werking. Na de eerste ervaringen met de nieuwe Wet werd in deze cursussen met betrekking tot een aantal specifieke thema's bekeken wat de gevolgen zijn geweest van de Vreemdelingenwet 2000 en eventuele andere recente maatregelen. De onderwerpen en sprekers voor de reguliere cursus waren, Verblijf voor arbeid mr. G.J. van Ander, Everaert advocaten, Amsterdam, Vreemdelingenbewaring, Mw. Mr. M. Rootring, Stafjurist vreemdelingenkamer, Den Haag, Procedurele complicaties, mr. J.A. Kroes, Everaert advocaten, Amsterdam, Gezinshereniging en humanitaire gronden, prof. mr. P. Boeles, hoogleraar, Leiden. De onderwerpen en sprekers voor de asiel cursussen waren : Overgangsrecht en doorprocederen, mr. B.K. Olivier, Universiteit van Amsterdam; recente ontwikkelingen rond de opvang van asielzoekers, mr. W. Lozovski, Vluchtelingenwerk Nederland; AC-procedure, mr. F.H. Koers, advocatenkantoor Koers en Kruiswijk, Amsterdam; Veilige land van herkomst en derde land excepties, mw. mr. A. Terlouw, Katholieke Universiteit Nijmegen, en mr. R. Bruin, Amnesty International; Alleenstaande minderjarige asielzoekers, mw. mr. Bergen en mw. mr. P. Beishuizen beiden stafjurist bij de vreemdelingenkamer rechtbank Dordrecht.

 

Laatst Gewijzigd: 15-06-2015