Publicaties

Publicaties van het Instituut voor Immigratierecht en haar medewerkers.

Geselecteerde boeken: Recent uitgegeven

De grenzen van het vreemdelingenrecht , tekst oratie P.R. Rodrigues uitgesproken op 3 september 2010.

Vreemdelingenrecht in vogelvlucht: over toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland – 5e druk, G.G. Lodder, Den Haag: Sdu Uitgevers (2014).  (hier verkrijgbaar)

 


European Migration Law – 2e druk, P. Boeles, M. den Heijer, G.G. Lodder, K. Wouters, Antwerpen: Intersentia (2014). (hier verkrijgbaar)


Europe and Extraterritorial Asylum, M. den Heijer (diss. Leiden 2011), Hart Publishing Oxford.


International Legal Standards for the Protection from Refoulement, K. Wouters, Antwerpen: Intersentia (2009), 639 pp.
Dit boek is de handelsversie van het proefschrift van Kees Wouters en bevat een systematische vergelijking van het verbod van refoulement neergelegd in vier verdragen: het Vluchtelingenverdrag, het EVRM, het IVBPR en het Anti-Folterverdrag. Aanvullende informatie vindt u in het bestelformulier onderaan deze pagina.


Vers un traitement équitable des étrangers extracommunautaires en séjour régulier, S.R.M.C. Guèvremont, Leiden: E.M. Meijers Instituut (2009), 561 pp. 

[Naar een rechtvaardige behandeling van legaal verblijvende extracommunautaire vreemdelingen. Een onderzoek naar de richtlijnen over gezinshereniging en langdurig ingezetenen]

Dit proefschrift van Suzanne Guèvremont geeft een uitgebreid overzicht van de juridische en politieke context waarin de EG-richtlijnen inzake gezinshereniging en langdurig ingezetenen werden ontworpen. Het boek beschrijft het totstandkomingproces en de inhoud van de richtlijnen en bevat aanbevelingen voor toekomstige aanpassingen. In het bijzonder stelt het proefschrift de vragen aan de orde in hoeverre de richtlijnen een normatieve rechtvaardiging bieden voor het verschil in behandeling tussen EU burgers en niet-EU burgers, de mate waarin de verplichtingen in de richtlijnen bindende kracht hebben en de zekerheid die de richtlijnen bieden aan belanghebbenden.


Publicatiereeks Instituut voor Immigratierecht

De Publicatiereeks Instituut voor Immigratierecht, uitgegeven door de Sdu te Den Haag, bevat een varia van uitgevoerd onderzoek, thematische studies en gelegenheidsbundels. De reeks is verkrijgbaar bij Jongbloed Juridische Boekhandel.

In de reeks is het meest recent verschenen:  

Het kind in het Immigratierecht, G.G. Lodder & P.R. Rodrigues (red.), Den Haag: Sdu Uitgevers (2012), 165 pp. € 37,10.


Eerder zijn verschenen:

Twee praktijkstudies: Horen in bezwaar in het vreemdelingenrecht en Schadevergoeding in het vreemdelingenrecht, P. Boeles (red.), Den Haag: Sdu Uitgevers (2007), 133 pp. € 27,75.

De Mens in het Migratierecht, G.G. Lodder (red.), Den Haag: Sdu Uitgevers (2007), 137 pp. €24,50
Integratie en uitsluiting, P. Boeles en G.G. Lodder (red.), Den Haag: Sdu Uitgevers (2005), 147 pp. € 24,99.

De gevolgen van de jurisprudentie van de Raad van State voor de AC-procedure, G.G. Lodder, Den Haag: Sdu Uitgevers (2004), 98 pp. € 17, 50.

De Vreemdelingenwet 2000: analyses en kritiek, P. Boeles (red.), Den Haag: Sdu Uitgevers (2000), 153 pp. € 26,77.

Internationaal immigratierecht, Verdragen, besluiten van internationale organisaties en internationale jurisprudentie van belang voor het Nederlandse immigratierecht
, J.D.M. Steenbergen, T.P. Spijkerboer, B.P. Vermeulen, R. Fernhout, Den Haag: Sdu Uitgevers (1999), 387 pp. UITVERKOCHT

Beweging en beheersing, Immigratierecht in de jaren negentig, M.J.A. Vrouenraets (red.), Den Haag: Sdu Uitgevers (1997), 93 pp. € 13,57.

Tijdschriften en losbladigen

Hieronder een overzicht van redacteurschappen e.d. waar het Instituuut voor Immigratierecht deel aan heeft:

Peter Rodrigues
Medewerker bij het Tijdschrift voor Consumentenrecht
Lid redactieraad van het tijdschrift Asiel& Migrantenrecht
Redacteur Wet op de identificatieplicht voor Stapel & De Koning, Reed Elsevier
Redacteur Rijkswet op het Nederlanderschap voor Sdu
Annotator vreemdelingenrecht voor het tijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen

Gerrie Lodder
Redacteur en auteur Commentaar Europees Migratierecht, Sdu Uitgevers, Den Haag

Bestelformulieren

In onderstaande Pdf's vindt u bestelformulieren met aanvullende informatie over de betreffende publicaties van Instituutsmedewerkers.

Laatst Gewijzigd: 23-06-2015