mr. J.P. Loof

Functie:
 • Universitair docent Staats- en Bestuursrecht
Expertise:
 • Wetgeving
 • Godsdienstvrijheid
 • Vrijheid van meningsuiting
 • Openbare orde & veiligheid
 • Terrorisme
 • Mensenrechten
 • EVRM


Telefoon: +31 (0)71 527 7711
E-Mail: j.p.loof@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht, Staats- en Bestuursrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 1.14
Persoonlijke Homepage: www.law.leidenuniv.nl/​org/​publiekrecht/​sbrecht/​loofjp.jsp


")

- For information in English: scroll down - 

Curriculum vitae

Jan-Peter Loof (1966) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden, met een specialisatie op het terrein van het staats- en bestuursrecht en het internationale recht (1984-1990). Daarna was hij als assistent-in-opleiding aangesteld bij het Seminarium voor volkenrecht van de Universiteit van Amsterdam (1991-1995). In mei 1995 trad hij als parttime universitair docent staats- en bestuursrecht in dienst van de Universiteit Leiden. Van 1996 tot 2001 was hij, eveneens parttime, coördinator van het F.M. van Asbeck Centrum voor Mensenrechtenstudies van de Universiteit Leiden. Sinds 2001 is hij fulltime universitair docent staats- en bestuursrecht. In november 2005 promoveerde hij op zijn dissertatie Mensenrechten en staatsveiligheid: verenigbare grootheden? (zie hierna). Eind 2006 ontving hij voor deze dissertatie de Max van der Stoel Human Rights Award van de Universiteit van Tilburg. In 2006 was Jan-Peter Loof gedetacheerd bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als juridisch specialist op het terrein van grondrechten en constitutioneel recht. Met ingang van het collegejaar 2006/07 keerde hij weer terug naar de faculteit. Hij is senior research fellow van de landelijke Onderzoekschool Rechten van de Mens.

Relevante nevenfuncties

 • Lid van de redactie van het NJCM-Bulletin/Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten.
 • Medewerkers EHRM-jurisprudentierubriek Nederlands Juristenblad.
 • Medewerker constitutioneel recht en mensenrechten van het Militair Rechtelijk Tijdschrift.
 • Gastannotator SDU-jurisprudentietijdschrift European Human Rights Cases.
 • Bestuurslid CDA-Voorschoten.
 • Van eind 2006 tot begin 2008 Secretaris van het Overleg Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens (het consortium van Nationale Ombudsman, Commissie Gelijke Behandeling, College Bescherming Persoonsgegevens en Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten dat streeft naar de oprichting van een nationaal mensenrechteninstituut in Nederland).
 • In najaar 2006 secretaris van de groep van deskundigen aangezocht door de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie om een zienswijze op te stellen inzake de juridische mogelijkheden om te komen tot een verbod op het in het openbaar dragen van gezichtsbedekkende kleding (boerkaverbod).

Promotie

Universiteit Leiden, 10 november 2005. Titel dissertatie: Mensenrechten en staatsveiligheid: verenigbare grootheden? Opschorting en beperking van mensenrechtenbescherming tijdens noodtoestanden en andere situaties die de staatsveiligheid bedreigen (Nijmegen: Wolf Legal Publishers, ISBN 90-5850-147-7, xviii + 805 pp.). Promotor: prof. mr. E.A. Alkema.
Op 14 december 2006 ontving Jan-Peter Loof voor deze studie de Max van der Stoel-Human Rights Award 2006, op basis van een voordracht van de jury, bestaande uit prof. Roel Fernhout (Radboud Universiteit en voormalig Nationaal Ombudsman), prof. Stephan Parmentier (K.U. Leuven) en mr. Heikelien Verrijn Stuart (journalist en lid Adviesraad Internationale Vraagstukken). Deze prijs wordt sinds 1995 jaarlijks uitgereikt door de Universiteit van Tilburg en is een aanmoedigingsprijs ter stimulering van de aandacht van de rechten van de mens in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. In december 2007 kende de Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk Onderzoek een subsidie toe om een Engelstalige versie van het proefschrift te laten vervaardigen. Deze zal in 2009 verschijnen bij uitgeverij Intersentia.

Onderwijs

Jan-Peter Loof doceert op het hele terrein van het staats- en bestuursrecht. De afgelopen jaren concentreerden zijn onderwijsactiviteiten zich op de vakken:  

 • Inleiding Staats- en bestuursrecht (Bach. I)
 • Staats- en bestuursrecht (Bach. II)
 • Wetgevingsleer (Master)
 • Rechtsstaat, Democratie en Constitutie (Master)
 • Wisselwerking tussen het nationale en internationale publiekrecht (PAO)

Tot 2006 was hij gedurende een reeks van jaren vakcoördinator van het staats- en bestuursrechtelijke onderwijs in de propedeuse en het basisdoctoraal. In die hoedanigheid was hij lid van de examencommissie propedeuse en de opleidingscommissie propedeuse. Ook was hij in de periode 2001-2005 lid van de opleidingscommissie Nederlands recht (2004-2005 voorzitter). In het kader van de onderwijsvernieuwing en de implementatie van de facultaire onderwijsfilosofie heeft hij zich in het bijzonder bezig gehouden met de ontwikkeling van activerende onderwijsvormen en het intensief gebruik van de digitale leeromgeving (Blackboard). Als voorzitter van de Opleidingscommissie was hij actief betrokken bij de vormgeving, verbetering en stroomlijning van de medezeggenschap van studenten en docenten in de besluitvorming binnen het facultaire onderwijsinstituut (het Cleveringa Instituut). Hij maakte deel uit van de facultaire Cleveringa-projectgroepen Onderwijskwaliteitsbeleid, Herziening evaluatieprocedures en Evaluatie bachelorprogramma’s.

Onderzoek

De onderzoeksactiviteiten van Jan-Peter Loof bevinden zich op een kruispunt van twee onderzoeksprogramma’s van het facultaire onderzoeksinstituut (het E.M. Meijers Instituut voor rechtswetenschappelijk onderzoek), te weten: the rule of law in a world of multilevel jurisdiction: coherence, institutional principles and fundamental rights (deelprogramma: De bescherming van fundamentele rechten in een integrerend Europa) en Veiligheid en recht (deelprogramma: ). In zijn onderzoek is hij gespecialiseerd op het terrein van de nationale en internationale bescherming van de rechten van de mens. In de afgelopen jaren heeft hij over verschillende mensenrechtelijke onderwerpen gepubliceerd, o.m. over wetgeving en mensenrechtenbeleid, de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke macht, het toekennen van fundamentele rechten aan dieren en andere levende wezens, het recht op eigendom (art. 1 Eerste Protocol EVRM), het EVRM-toezichtsmechanisme, de vrijheid van meningsuiting, de godsdienstvrijheid, de invloed van het EVRM op het Nederlandse staats- en bestuursrecht en de organisatie en intensiteit van het internationale mensenrechtentoezicht in crisissituaties.
Op dit moment richt het onderzoek van Jan-Peter Loof zich hoofdzakelijk op de onderstaande, samenhangende, onderwerpen:

 • Doorwerking van Europese en internationale mensenrechtennormen binnen de Nederlandse rechtsorde en de gevolgen daarvan voor de rechtspositie van het individu en voor de nationale constitutionele verhoudingen.
 • De aandacht voor mensenrechtenvraagstukken in het wetgevingsproces (ook in rechtsvergelijkend perspectief).
 • De spanning tussen grondrechtelijk-rechtstatelijke waarborgen enerzijds en de behoefte aan maatschappelijke veiligheid (handhaving openbare orde, bescherming van de nationale veiligheid en voorkomen van terroristische acties) anderzijds.

Kernpublicaties

 • De opsporing en behandeling van terrorismeverdachten. Veranderende mensenrechtenstandaarden na 9/11?, in: T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik & J.P. Loof (red.), Geschakeld recht. Verdere studies over Europese grondrechten  ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van prof. mr. E.A. Alkema, Deventer: Kluwer 2009, p. 339-362.
 • Demonstraties van rechts-extremistische groeperingen in Nederland en Duitsland, in: J. van Donselaar & P.R. Rodrigues (red.), Monitor racisme en extremisme 2008, Amsterdam: Anne Frank Stichting 2008, p. 89-123.
 • Van praktische oplossing naar principiële stellingname: de CGB en de gewetensbezwaarde  trouwambtenaren, in: J.P. Loof (red.), Juridische ruimte voor gewetensbezwaren?, Leiden: NJCM-Boekerij 2008, p. 95-114.
 • Het parlement, de mensenrechten en de zorgvuldigheid in het wetgevingsproces (preadvies), in: R. de Lange (red.), Wetgever en mensenrechten (staatsrechtconferentie 2007), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, p. 85-128.
 • De burgemeester en de demonstratie. Over beginselen van behoorlijke besluitvorming inzake betogingen, in: De Gemeentestem 2007, no. 7280, p. 467-481.
 • Freedom of Expression and Religiously-Based Ideas on Homosexuality: European and Dutch Standards, in: M.L.P. Loenen & J.E. Goldschmidt (eds.), Religious Pluralism and human Rights in Europe: Where to Draw the Line?, Antwerp: Intersentia 2007, p. 267-278.         
 • Mensenrechten en staatsveiligheid: verenigbare grootheden? Opschorting en beperking van grondrechtenbescherming tijdens noodtoestanden en andere situaties die de staatsveiligheid bedreigen (diss. Leiden), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, XVIII + 806 pp.
 • Terrorismebestrijding, de Raad van Europa en het EVRM, in E. van Dongen e.a. (red.), Terrorismebestrijding met mensenrechten, Leiden: NJCM-Boekerij 2005, p. 51-73.
 • Discriminatieverboden in Nederland: achtergronden en discussie, in J.P. Loof (red.), Het discriminatieverbod van artikel 1 Grondwet: nationale en internationale perspectieven, Leiden: NJCM-Boekerij 2003, p. 36-81.
 • The influence of Article 1 Protocol No. 1 on the Dutch legislation concerning expropriation, Jan-Peter Loof, Hendrik Ploeger & Arine van der Steur (eds.), The right to property. The influence of Article 1 Protocol No. 1 ECHR on several fields of domestic law, Maastricht: Shaker publishing 2000, p. 113-126 (samen met P.C.E. van Wijmen).

Information in English

 

Curriculum vitae

Jan-Peter Loof studied constitutional and administrative law at Leiden University from 1984 until 1990 (LL.B and LL.M). In 1991 he started working as a junior researcher in human rights issues at the Department of International Law of the University of Amsterdam. Since 1995 he lectures constitutional and administrative law at the Department of Public Law of Leiden University. He also is fellow of the E.M. Meijers Institute of Legal Research and the F.M. van Asbeck Centre of Human Rights Studies of this University. Next to that he is member of the board of editors of NJCM-Bulletin/Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, the leading Dutch human rights law review. In November 2005 he defended his Ph.D-thesis on human rights protection and state security (Human rights and state security: compatible entities? Limitation and derogation of human rights during states of emergency and other situations that threaten national security). For this study he received the Max van der Stoel-Human Rights Award 2006, a prize for the best Ph.D thesis in the field of human rights during the academic year 2005-2006. In 2009 an updated verssion of his thesis will be published in English by publishing house Intersentia.

Field of research

In recent years Jan-Peter Loof has published on several subjects in the field of human rights (mainly in Dutch), i.a.: legislation and human rights policy, the independence and impartiality of the judiciary and the reform of the Dutch legislation on the organisation of the judiciary, the recognition of fundamental rights of animals and other living creatures, the right to property (Article 1 of Protocol No. 1 ECHR), the ECHR control mechanism, the freedom of speech, the prohibition of discrimination, the influence of the ECHR on Dutch constitutional and administrative law, the organization and intensity of the international human rights control in situations of crisis and the fight against terrorism and its consequences for (international) human rights protection.
His current research focuses on:

 • The influence of European and international human rights standards on the Dutch legal order and the consequences thereof for the legal protection of individuals and the constitutional relations between the legislature, the administration and the judiciary
 • The human rights infrastructure in the process of legislation in the Netherlands and several other countries.
 • The tension between human rights protection en rule of law on the one hand and the protection of (national) security and prevention of terrorism on the other hand.
He participates in the research program Securing the rule of law in a world of multilevel jurisdiction: coherence, institutional principles and fundamental rights (subprogram: Institute of Legal Studies and is a senior research fellow of the Dutch interdisciplinary School of Humen Rights Research.

Laatst Gewijzigd: 17-06-2016