Mr. dr. drs. M.A.H. van der Woude

Functie:
  • UNIVERSITAIR HOOFDDOCENT STRAF- EN STRAFPROCESRECHT
Expertise:
  • Crimmigratie
  • Grensbewaking
  • Openbare orde en veiligheid
  • Recht en samenleving
  • Straf(proces)recht en beleid
  • Terrorismewetgeving


Telefoon: +31 (0)71 527 7552
E-Mail: m.a.h.vanderwoude@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Straf- en Strafprocesrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.19
Telefoon: +31 (0)71 527 7552
E-Mail: m.a.h.vanderwoude@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Metajuridica, Recht en bestuur ontwikkelingslanden/VVI
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.19
Persoonlijke Homepage: www.law.leidenuniv.nl/​org/​strafrechtencriminologie/​woudemahvander.jsp


Maartje van der Woude (1980) is als Universitair Hoofddocent (UHD) Straf- en Strafprocesrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden. Op 15 december 2010 promoveerde ze op het proefschrift Wetgeving in een Veiligheidscultuur. Totstandkoming van antiterrorismewetgeving in Nederland bezien vanuit maatschappelijke en (rechts)politieke context (uitgegeven door Boom Juridische Uitgevers). Haar promotores zijn Prof. mr. C.P.M. Cleiren en Prof. dr. mr. L.M. Moerings. Van der Woude heeft een deel van haar promotieonderzoek uitgevoerd als visiting scholar bij het Center for the Study of Law & Society van University of California in Berkeley.

Onderzoek

Maartje’s onderzoeksinteresses liggen op het gebied van (anti)terrorisme, grensbewaking, immigatie, rechtshandhaving, openbare orde en veiligheid en de (maatschappelijke en politieke) effecten van wet- en regelgeving. Van der Woude is hierbij in het bijzonder geinterresseerd in de wisselwerking tussen - of juist het gebrek hier aan - law in the books en law in action.  Ze publiceert nationaal en internationaal over deze verschillende interessegebieden, waarbij de focus doorgaans ligt op die vraagstukken die op het snijvlak van het (straf)recht en de criminologie liggen hetgeen niet verassend is gezien haar interdisciplinaire achtergrond.

Samen met Joanne van der Leun coördineert zij sinds 2010 onderzoek naar Crimmigratie, de samensmelting van strafrecht en migratiebeleid. Dit is gekoppeld aan een internationaal netwerk van onderzoekers op dat terrein, het Crimmigration Control International Net of Studies (CINETS) en het Collaborative Research Network on Citizenship and Immigration als onderdeel van de Law and Society Association waarvan Van der Woude een van de organisatoren is.

Haar huidige onderzoek (“Crimmigration and Multi-level Discretionary Decision-making”) richt zich op grenstoezicht en de op wijze waarop daarbinnen op verschillende niveaus – dus varierend van beleidsmakers tot handhavingsambtenaren - in de praktijk wordt omgegaan met discretionaire beslisruimte, welke (maatschappelijke, organisatorische en persoonlijke) factoren hierbij een rol spelen en op de perceptie van burgers ten aanzien van het optreden van deze handhavingsambtenaren. In 2015 ontving Van der Woude de Vlaamse Ada en Paul Cornil prijs voor haar onderzoeksprestaties en dissertatie. Haar onderzoek vindt plaats binnen het  onderzoeksprogramma   Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity

Onderwijs

Maartje doceert diverse vakken in de bachelor-en de masterfase. Zo geeft zij momenteel onder meer het bachelorvak Straf(proces)recht en de mastervakken Veiligheid in de Rechtsstaat (Master Strafrecht) en Risk, Security and the Rule of Law  (Master Criminal Justice). Ook is ze Stagecoördinator bij de Afdeling straf- en strafprocesrecht. Daarnaast geeft ze onderwijs in de keuzevakken Introduction to Criminal Justice en Criminologie voor Juristen en begeleid ze bachelor- en masterscripties. In 2007 won Van der Woude de JSVO onderwijsprijs voor beste werkgroepdocent. Ook buiten het reguliere onderwijs is Maartje actief: Zo is ze docent-coach binnen het Leiden Leadership Program en is ze sinds 2005 actief betrokken bij het Honours College Law. In haar huidige functie als UHD is Maartje van 1 maart 2014 tot 1 juni 2014 als Visiting Professor verbonden geweest aan University of California, Hastings College of the Law in San Francisco waar ze het vak Introduction to Crimmigration heeft gegeven.

Overige werkzaamheden

Maartje maakt sinds 2005 deel uit van de redactie van Proces: Proces: Tijdschrift voor de Strafrechtspleging (Boom Juridische Uitgevers). Vanaf 2009 vervult ze hierbij de rol van voorzitter van de redactie. Daarnaast levert ze sinds 2011 een bijdrage als auteur voor Tekst en Commentaar Strafrecht (Kluwer) en is zij sinds 2014 eveneens werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Noord-Holland.

Laatst Gewijzigd: 14-03-2016