Studieprogramma's in deeltijd

Het programma van de deeltijdopleiding is exact hetzelfde als dat van de voltijdopleiding, alleen de planning kan afwijken. Alle bachelor- en masteropleidingen, met uitzondering van Jeugdrecht kunnen in deeltijd worden gevolgd.

Studieduur

De deeltijdstudie duurt gemiddeld zeven jaar: vijf jaar voor de bacheloropleiding (waarvan twee jaar voor de propedeuse) en twee jaar voor de masteropleiding. Hierbij wordt uitgegaan van ca. 20 uur studie per week (dit omvat zowel het volgen van onderwijs als zelfstudie). Hierin kan op basis van persoonlijke omstandigheden een verschil optreden.

In beginsel bepaalt de student zelf het tempo van de studie: je kunt dus sneller of langzamer studeren. Na het behalen van de bacheloropleiding heeft de deeltijdstudent toegang tot alle afstudeerrichtingen van de reguliere doorstroom masteropleiding. Ook in het deeltijdonderwijs is, afhankelijk van eigen studiemogelijkheden, een ander, zelfs nominaal studieverloop mogelijk. Houd er rekening mee dat dit flexibiliteit vereist, omdat het onderwijs per onderwijsperiode op verschillende dagen geroosterd kan zijn.

Neem voor het samenstellen van een individueel studieprogramma in deeltijd altijd contact op met de studieadviseurs.
De studieadviseurs hebben speciaal voor deeltijdstudenten een avondspreekuur vanaf 17.00 uur. Je kunt hiervoor een afspraak maken bij het Onderwijs Informatiecentrum (071-527 8787).


Nieuw curriculum per 1 september 2013

Met ingang van 1 september 2013 worden de onderwijsprogramma's van alle bacheloropleidingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid ingrijpend veranderd. Voor meer informatie zie: nieuw curriculum bacheloropleidingen.

Hier vind je ook de overgangsmaatregelen met meer informatie over nieuwe vakken die oude vakken gaan vervangen. Omdat genoemde regelingen in principe zijn geschreven voor voltijdstudenten is het raadzaam met je studieadviseur de gevolgen van deze wijzigingen voor jouw studiepad te bespreken.

Avondonderwijs

In de praktijk wordt 'deeltijdstudie' vaak gebruikt als synoniem voor avondstudie. Juridisch en feitelijk is dat niet correct. Niet alle opleidingen verzorgen namelijk avondonderwijs. De bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid verzorgt bijvoorbeeld voor vrijwel alle vakken avondonderwijs, terwijl Criminologie vrijwel geen avondonderwijs verzorgt.

Voor deeltijdstudenten van de juridische opleidingen (Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Fiscaal recht) wordt het onderwijs in de propedeuse aangeboden in de vorm van gecombineerde hoorcolleges/werkgroepen van 19.00 tot 22.00 uur (let op: in tegenstelling tot dagonderwijs geldt er voor avondonderwijs geen z.g. Leids kwartiertje en begint het onderwijs klokke 19.00 uur).

Van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid wordt alleen de (master)afstudeerrichting Civiel recht als avondonderwijs aangeboden. Het onderwijs daarvan vindt over het algemeen plaats aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden.
Tentamens vinden altijd overdag plaats.

Informatie over vakken

In de elektronische studiegids zijn de studieopbouw en vakbeschrijvingen van de verschillende opleidingen te vinden. Klik op de opleiding die je volgt, kies het jaar uit en je vindt alle af te leggen vakken, met daarbij aangegeven of er al dan niet onderwijs in de avond plaats vindt.
Vervolgens zijn, afhankelijk van de fase van je studie, exacte tijden en zalen te vinden op: roosters en aanmelding onderwijs propedeusestudenten; -bachelorstudenten en -masterstudenten.

Taaltoets propedeuse studenten

Onder alle propedeuse studenten (zowel voltijd als deeltijd) wordt een taaltoets afgenomen. Studenten van de Juridische Opleidingen dienen de taaltoets Juridisch Nederlands te maken. Studenten Criminologie dienen de taaltoets Criminologisch Nederlands te maken. De taaltoets dient te worden behaald om de propedeuse te kunnen behalen. Voor studenten Criminologie geldt dat het behalen van de taaltoets een instapeis is voor het vak Criminologische Vaardigheden.
Voor meer informatie over de taaltoets, oefenmateriaal (zoals oude taaltoetsen) en de afnamedata van de taaltoets wordt verwezen naar de taaltoetsomgeving op Blackboard. Mededelingen over de taaltoets, zoals antwoordsleutels (publicatie binnen enkele dagen na de taaltoetsafname) worden ook op deze site gepubliceerd.
Zorg ervoor dat u zich meteen aan het begin van het studiejaar ‘enrollt’ voor de taaltoetsomgeving van Blackboard (zie de Blackboard handleiding). Begin tijdig met eventueel noodzakelijke voorbereidingen voor de taaltoets. Houd hierbij rekening met (her)tentamens van andere vakken die in dezelfde periode worden afgenomen als de taaltoets.

Bindend studieadvies

Ook deeltijdstudenten vallen onder het bindend studieadvies (BSA), zij het dat de norm anders is dan voor voltijdstudenten. Ben je in september 2012 of eerder gestart, dan moet je binnen twee jaar 40 studiepunten halen om door te kunnen gaan met je opleiding en - als de opleiding die stelt - aan de aanvullende eis(sen) is voldaan. Je moet daarnaast in je derde jaar je propedeuse behalen om je opleiding te kunnen blijven volgen.
Deeltijdstudenten die in september 2013 of later zijn gestart met de opleiding moeten tenminste 30 studiepunten in het eerste jaar halen, 60 punten binnen twee jaar en de propedeuse binnen drie jaar afronden.

Universiteit Leiden past BSA-regeling eerste studiejaar aan en stopt met experiment tweede studiejaar met ingang van 23 mei 2016.
Meer informatie

Laatst Gewijzigd: 29-07-2016