Toelating bachelor-/masteropleidingen

Informatie m.b.t. de toelating tot de bachelor/masteropleidingen.

Harde knip

Met ingang van 1 september 2012 zijn de toelatingsregels tot alle masteropleidingen aan de Universiteit Leiden verscherpt. De verscherping is ingegeven door wijzigingen in de Wet op het Hoger Onderwijs.

De deadline voor het (her)inschrijven voor de master in het studiejaar 2016-2017 is 31 augustus 2016.

Je herinschrijving via Studielink moet dan helemaal klaar zijn. Alle latere Studielink-(her)inschrijvingen gelden op z'n vroegst voor de inschrijving een half jaar later, dus pas vanaf 1 februari 2017.  

De belangrijkste vragen met antwoorden kun je vinden in de FAQ.

Instroommomenten
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid kent per collegejaar twee instroommomenten voor de master: 1 september en 1 februari.

Let op: als je als Leidse juridische bachelorstudent per september 2016 wilt instromen in de master, dien je vóór 31 augustus 2016 aan alle verplichtingen van het bachelorexamen te voldoen. Hieronder valt tevens het aanvragen van je bachelorafstuderen bij het Onderwijs Informatie Centrum (OIC).


Toelating masteropleidingen

Voor studenten van onze faculteit zie Hoofdstuk 5:  ‘Toelating tot de masteropleiding’ van het Onderwijs- en Examenreglement.

Bachelordiploma voor uitreiking

Als Leidse student kun je bij de aanmelding voor een masteropleiding invullen dat je in het bezit bent van een bachelordiploma, ook al heb je het daadwerkelijke papiertje nog niet in handen. Dit kan als je alle vakken hebt gehaald én je het afstuderen hebt aangevraagd.

Toelatingscommissie

Conform hoofdstuk 5 van het OER beoordeelt de toelatingscommissie bij een student die niet rechtstreeks toegang heeft tot de masteropleiding, of de student beschikt over “(vergelijkbare) kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die moeten zijn verworden bij beëindiging van de bacheloropleiding…”(art. 5.2.2 OER).

Eisen die de toelatingscommissie hanteert, mogen uitsluitend betrekking hebben op de kennis, inzicht en vaardigheden waarover de kandidaat beschikt. Dat betekent dat bijvoorbeeld argumenten op het gebied van motivatie, planning of financiën niet in de beschouwing mogen worden betrokken. De toelatingscommissie is dus uitdrukkelijk niet bevoegd om af te wijken van de harde cesuur, ook niet als een student een aanzienlijke studievertraging dreigt op te lopen.

Zie voor toelating: Aanmelding masters.

Op maat gesneden toelatingsregelingen

Voor bepaalde groepen studenten bestonden er op maat gesneden toelatingsregelingen.
Met ingang van 1 september 2012 moet de harde knip strenger gehanteerd worden.

Alleen studenten, als genoemd in art. 5.4.1 OER Master Rechtsgeleerdheid, kunnen onder bepaalde voorwaarden toegelaten worden tot de master.
Deze studenten kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij het OIC, ter attentie van mw. drs. E.W.M. Persoon (secretaris van de toelatingscommissie).

Individuele herkansing

Bachelorstudenten die nog één vak open hebben staan, kunnen recht hebben op een individuele herkansing, mits er tenminste eenmaal een vijf is bepaald. Hiervoor kunnen zij zich melden bij de balie van het OIC. Hier wordt een formulier verstrekt waarmee bij het secretariaat van de vakgroep de individuele herkansing aangevraagd kan worden. Voor de overige gevallen kunnen zij een verzoek indienen bij de examencommissie. Zie: artikel 16 ‘Recht op individuele herkansing’ van de Regels en Richtlijnen Tentamens en Examens Bacheloropleidingen

Opvullen wachttijd

Als je in een heel semester nog maar één vak moet doen en geen recht hebt op een individuele herkansing, probeer dan het semester waarin je je laatste vak (over)doet op te vullen met bijvoorbeeld keuzevakken, een stage of een studie in het buitenland.

Bachelor HBO Recht

Een afgeronde Bachelor HBO Recht geeft géén directe toegang tot de universitaire Master Rechtsgeleerdheid. Afhankelijk van de vakken en specifiek het niveau van de vakken die je op het HBO hebt afgelegd, kom je eventueel in aanmerking voor vrijstellingen in het bachelorprogramma Rechtsgeleerdheid. Het programma van HBO Recht moet nog inhoudelijk worden getoetst aan het universitaire rechtenprogramma.

Je moet er echter wel rekening mee houden dat deze vrijstellingen hoogstens tot een verkorting van het Bachelorprogramma zullen leiden en dat je waarschijnlijk nog ongeveer 1,5 tot 2 jaar op universitair niveau bachelorvakken zult moeten afleggen voordat je aan de Master Rechtsgeleerdheid kunt beginnen.

Commissieleden

Leden:
 • Mr. M.W. Knigge (Civiel recht)
 • Mr. Y.E. Schuurmans (Staats- en bestuursrecht)
 • Dr. T.J.M. Slootweg (Encyclopedie en filosofie van het recht)
 • Mr. dr. J.M. ten Voorde (Straf- en strafprocesrecht)
 • Dr. R.W. Heinsch LLM  (Public International Law)
 • Secretaris: mw. drs. E.W.M. Persoon
Master Jeugdrecht

Voorzitter:  Prof. mr. drs. M.R. Bruning
 • Leden:
  Prof. dr. mr. T. Liefaard, vice-voorzitter
  Mw. drs. E.W.M. Persoon, secretaris, tevens lid
  Drs. L.A. Buissink, adviseur, niet-lidMaster Notarieel recht

Voorzitter:Leden:
 • Secretaris: mw. drs. E.W.M. Persoon

Master Fiscaal recht

Voorzitter:  Leden:
 • Drs.T.L.M. Verdoes (Bedrijfseconomie en Forensische Accountancy)  
 • Secretaris: mw. drs. E.W.M. Persoon

Masters Criminologie

Voorzitter:  Leden:
 • Dr. B.W.C. Zwirs (Criminologie)   
 • Secretaris: mw. drs. E.W.M. Persoon

Bijzondere toelating bacheloropleidingen

Colloquium doctum betekent letterlijk 'geleerd gesprek' en is een bijzondere toelatingsprocedure. Je kunt de colloquium doctum procedure volgen als je geen diploma hebt behaald dat toegang geeft tot de universiteit én 21 jaar of ouder bent op de dag dat je met de opleiding wilt beginnen. Let op: dit geldt niet voor HBO-studenten!

 
Laatst Gewijzigd: 15-06-2017